Banner Výzkum Důležité právní upozornění
   
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
Mořské vědy
grafický prvek Home
grafický prvek Přehled
grafický prvek Evoluce
grafický prvek Zkoumání
grafický prvek Budoucí akce
grafický prvek Více informací
   
image image
grafický prvek Další tématické projekty

 

image

Evoluce

Mnohem více ryb v moři?

Tlak na ur?ité druhy vede k evolu?ním změnám a má dopad na celý potravní řetězec, což vede k nerovnováhám, které mohou být nenapravitelné. V extrémních případech by to mohlo mít za následek trvalé zhroucení některých ekosystémů. Nutně potřebujeme lépe pochopit probíhající procesy, a řádně vědecky poradit tvůrcům politik, jak nejlépe chránit různorodost našich oceánů a zajistit jejich trvale udržitelný rozvoj do budoucna.

Rozvíjející se akvakultura může představovat životaschopnou alternativu, ale stejně je nutný další výzkum k posouzení environmentálního a ekologického dopadu velkokapacitních ?inností. Všechny aspekty těchto problémů jsou v sou?asné době zkoumány evropskými výzkumnými týmy. 

Stále více se klade důraz na ekosystémový přístup k řízení rybolovných zdrojů, zahrnující integraci různých vědních oborů a spolupráci a výměnu informací mezi všemi zú?astněnými subjekty. 

Plavba setrva?ností

Naše přímořské oblasti slouží mnoha ú?elům a požadavky na ně, které jsou vysoké již nyní, se neustále zvyšují. Jsou hlavním cílem turistických a odpo?inkových aktivit, základnou pro průmysl související s mořem (doprava, rybářství, průmyslová lodní doprava), a také významným přirozeným prostředím. Skupina projektů ELOISE podporovaná Evropskou unií se zabývá širokou škálou problémů souvisejících s interakcí mezi mořem a pevninou na úrovni Evropy. Výsledky tohoto výzkumu by měly přispět k vytvoření dokonalejších politik pro správu pobřežní zóny.

Otázka vyváženosti

Projekt Síť excelence EUR-OCEANS (NoE), zahájený v lednu roku 2005, zahrnuje přes 60 výzkumných organizací a univerzit z 25 zemí. Tento projekt věří, že se mu podaří v dlouhém horizontu integrovat evropský výzkum do dopadů klimatických a lidských aktivit na dynamiku potravinového řetězce hlubokomořských ekosystémů na volném moři. K tomu bude nutný interdisciplinární přístup progresivně zahrnující práci předních výzkumných organizací do jednoho ‚virtuálního‘, distribuovaného evropského výzkumného zařízení.

Udržování rozmanitosti

Síť excelence MARBEF dává dohromady okolo 56 evropských námořních institucí, které se zabývají jednou z největších otázek mořské biologie – a to objasněnín vztahu mezi biologickou rozmanitostí a fungováním ekosystému. Dlouhodobějším cílem sítě je zřízení evropského centra excelence, které by sloužilo jako platforma pro integraci a šíření znalostí z oblasti biologické rozmanitosti moře. Výsledné Evropské centrum pro studium biologické rozmanitosti moře a fungování ekosystému (EMBEF) zajistí Evropě v této oblasti vedoucí postavení.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvek