Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
ITER
grafický prvok Home
grafický prvok Prehľad
grafický prvok Výhody
grafický prvok ITER
grafický prvok Spolupráca
grafický prvok Miesto pre ITER
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Prehľad

Energia - zabezpe?enie bezpe?ného zdroja pre budúcnosť

Zabezpe?enie dodávky energie pre budúcnosť je hlavnou výzvou pre Európu a svet. Dnešná spolo?nosť je odkázaná na výkonný a spoľahlivý zdroj energie. Zásoby ropy a zemného plynu, našich hlavných zdrojov paliva, sa však znižujú a ich ceny stúpajú. V každom prípade sú tieto zdroje paliva významnými producentmi skleníkových plynov – hlavnou prí?inou globálneho otepľovania atmosféry.

Celosvetový dopyt po energii sa môže v priebehu 50 rokov zdvojnásobiť. Tento nárast bude spôsobený hospodárskym rastom v rozvojových krajinách. Kde nájdeme ?istý, bezpe?ný a nevy?erpateľný zdroj energie pre budúce generácie? Na pokrytie budúcej spotreby bude nevyhnutná vyvážená kombinácia zdrojov energie, zahŕňajúca obnoviteľné zdroje, ako napríklad veterná energia. Zároveň však potrebujeme získať nové zdroje energie, ktoré budú nepretržite dodávať veľké množstvo energie bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Termonukleárna fúzia: hľadanie zdroja energie pre svet

Termonukleárna fúzia má potenciál dlhodobo pokrývať európsku a celosvetovú spotrebu energie. Vedci sú na ceste preukázať potenciál fúzie v medzinárodnom experimentálnom termonukleárnom reaktore nazvanom ITER. ITER, budovaný v Európe, bude najvä?ším vedeckým projektom v oblasti energetického výskumu vo svete.

Termonukleárna fúzia je spôsob akým vyrába energiu Slnko – práve fúzia umožnila vznik života na Zemi. Na rozdiel od jadrového štiepenia – získavania energie rozbitím ťažkých atómov, pri fúzii sa uvoľňuje energia ako dôsledok splynutia dvoch ľahkých atómov (napríklad vodíka) s následným vznikom hélia. Vo vnútri Slnka sa uskuto?ňuje fúzia vodíka pri extrémne vysokých teplotách (okolo 15 miliónov ºC) a obrovských gravita?ných tlakoch: každú sekundu sa 600 miliónov ton vodíka premení pri fúzii na hélium.

Na Zemi sa syntéza jadier bude reprodukovať v menšom rozsahu než na Slnku! Menší rozsah ale tiež znamená, že potrebné teploty na vytvorenie praktického zdroja energie musia byť ešte vyššie (desaťkrát!). Toto je dôležitá výzva a bude si vyžadovať vedeckých pracovníkov a inžinierov z celého sveta.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvok