Banner Izpēte Svarigs juridisks pazinojums un valodas
   
Kontakti   |   Meklēt   
Starptautiskais kodoltermiskais eksperiment?lais reaktors (ITER) 
grafiskais elements Home
grafiskais elements P?rskats
grafiskais elements Priekšrocības
grafiskais elements ITER
grafiskais elements Kooper?cija
grafiskais elements Atrašan?s vieta
   
image image
grafiskais elements Citi tematiskie projekti

 

image

P?rskats

Enerģija — nodrošin?t drošu energoapg?di n?kotnē

N?kotnes energoapg?des drošība ir nozīmīga problēma Eirop? un pasaulē. Mūsdienu sabiedrība ir atkarīga no pietiekamas un drošas energoapg?des. Tomēr galvenie degvielas avoti, piemēram, nafta un g?ze, izsīkst, kļūst d?rg?ki un jebkur? gadījum? ir nozīmīgi siltumnīcefekta g?zu emisijas avoti, kas ir galvenais glob?l?s sasilšanas cēlonis.

Glob?lais enerģijas pieprasījums n?kamo 50 gadu laik? var pat dubultoties, jo ļaudis jaunattīstības valstīs kļūst arvien turīg?ki. Kur rast tīru, drošu un garantētu enerģiju, kas būs vajadzīga n?kamaj?m paaudzēm vis? pasaulē? Lai apmierin?tu n?kotnes vajadzības, būs nepieciešama sabalansēta enerģiju kombin?cija ieskaitot atjaunojamo enerģiju tehnoloģijas, t?das k? vēja, bet mums ir nepieciešams attīstīt jaunus enerģiju avotus, kas var nep?rtraukti pieg?d?t liela mēroga enerģiju ilgstoš? period? bez kaitējuma videi.

Kodolsintēze: virzība uz starptautisku enerģētikas risin?jumu

Kodoltermiskajai enerģijai ir pietiekams potenci?ls, lai t? sniegtu ilgtspējīgu risin?jumu Eiropas un glob?l?s enerģētikas vajadzīb?m. Zin?tnieki ir gatavi spert n?kamo soli, lai, starptautiski sadarbojoties, izmantotu šo potenci?lu un veidotu eksperiment?lu kodolsintēzes iek?rtu — ITER. Starptautiskais kodoltermiskais eksperiment?lais reaktors (ITER) ir liel?kais enerģijas pētniecības projekts pasaulē un tiek būvēts Eirop?.

Kodolsintēze ir process, kas ir Saules enerģijas pamat? — t? ir kodolsintēze, kas padara iespējamu visa dzīv? eksistenci uz Zemes. Atšķirīb? no atomkodola skaldīšanas, kas saistīta ar ļoti smagu atomu sadalīšanu, lai izdalītu enerģiju, kodolsintēze atbrīvo enerģiju, kas rodas, savienojoties diviem viegliem atomiem, piemēram, ūdeņraža atomiem, lai izveidotu hēlija atomu. Saules iekšienē ūdeņraža atomi saduras un savienojas ?rk?rtīgi augst?s temperatūr?s (aptuveni 15 miljoni ºC) un milzīg? gravit?cijas spiedien?: ik sekundi tiek sadedzin?ti 600 miljoni tonnu ūdeņraža, p?rvēršot to hēlij?.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafiskais elements