Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Fusie-energie
Graphic element Home
Graphic element Energie en kernfusie: uitdagingen voor de toekomst
Graphic element Het Europees fusieonderzoeksprogramma
Graphic element Onderzoek naar kernfusie
Graphic element De wetenschap achter kernfusie
Graphic element ITER – De Volgende Stap
Graphic element Langetermijnstrategie
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Energie en kernfusie: uitdagingen voor de toekomst

Voor transport, verwarming, verlichting, industrie en landbouw is onze moderne samenleving afhankelijk van haar toegang tot een rijke en betrouwbare voorraad energie. Die voorraad bestaat momenteel uit fossiele brandstoffen, atoomsplitsing, hydro-elektriciteit en in mindere mate uit hernieuwbare energiebronnen, meer bepaald biomassa en wind.

Door de bevolkingsaangroei en een hogere consumptie per persoon zal de globale vraag naar energie in de komende 50 jaar hoogstwaarschijnlijk verdubbelen. Vooral in de ontwikkelingslanden, waar er door de snelle urbanisatie op grote schaal elektriciteit zal moeten worden gegenereerd, zal de vraag stijgen. Vanuit milieuoogpunt gaat de voorkeur uit naar energiebronnen met een lage of geen CO2-uitstoot. Europa en andere delen van de geïndustrialiseerde wereld hebben helaas slechts beperkte eigen energiebronnen die geen broeikasgassen produceren. Nieuwe en zuivere energiebronnen moeten dus ontwikkeld worden om de steeds grotere afhankelijkheid van energie-invoer halt toe te roepen.

Fusie-energie zal omstreeks de helft van deze eeuw beschikbaar zijn, en een alternatief bieden voor de toekomst om grotendeels te beantwoorden aan de Europese en globale nood aan duurzame, veilige en zekere energie. 

Waarom kernfusie?

Kernfusie heeft enkele belangrijke voordelen m.b.t. milieu, veiligheid en werking: 
  • De voorraden van de belangrijkste brandstoffen (deuterium en lithium) voor kernfusie zijn haast onuitputtelijk en zowat overal op aarde te vinden; 
  • Het resultaat van fusieverbranding is helium. Evenals de basisbrandstoffen is helium niet radioactief. 
  • De tussentijdse brandstof (tritium) wordt uit lithium geproduceerd in de mantel van de reactor. Er is dus geen transport van radioactief materiaal nodig voor de dagelijkse werking van fusiecentrales. 
  • Fusiecentrales zijn veilig; lekkages of smelting zijn onmogelijk.
  • Dankzij de juiste materiaalkeuze voor de fusie-installatie zelf, zullen toekomstige generaties niet worden opgezadeld met afval. 
  • Het opwekken van fusie-energie gaat niet gepaard met uitstoot van broeikasgassen. 
  • Fusie-energie is een duurzame vorm van energie die onafhankelijk is van klimaatomstandigheden en een constante energiebevoorrading waarborgt.
 

Hoe werkt kernfusie?

Atomen van lichte elementen – zoals waterstof – botsen en smelten samen bij de enorm hoge temperatuur (ongeveer 15 miljoen graden Celsius) en druk die bestaat in de kern van de zon. Door de enorme omvang van de zon, komt er bij dit proces een enorme hoeveelheid energie vrij.

Op aarde hebben wetenschappers installaties gebouwd waarmee temperaturen kunnen worden bereikt die tien keer hoger liggen dan die in de zon. Dit verhoogt de hoeveelheid geproduceerde fusie-energie tot een zodanig hoog niveau dat het praktisch haalbaar wordt om het als energiebron te gebruiken. Bij hoge temperaturen ioniseren atomen volledig – d.w.z. dat ze uiteenvallen in elektronen en ionen. De toestand van die materie staat bekend als plasma. Om energie te kunnen produceren, moet het plasma worden opgesloten, en gecontroleerd door middel van krachtige magnetische velden terwijl het wordt blootgesteld aan temperaturen hoger dan 150 miljoen graden Celsius. De uitdaging is nu om deze geavanceerde technologie toe te passen om op grote schaal betrouwbare, veilige en milieuvriendelijke energie te produceren.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7