Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Bezpe?nosť potravín v Európe
grafický prvok Home
grafický prvok Pozadie
grafický prvok Sledovateľnosť
grafický prvok Kontrola kvality
grafický prvok Mikrobiológia
grafický prvok Budúce ?innosti
grafický prvok Ďalšie informácie
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Kontrola kvality

Odhodlanie k boju so zne?isťujúcimi látkami

Bezpe?né potraviny ?asto predstavujú potraviny, ktoré neobsahujú zne?isťujúce látky. Spojená produkcia a distribu?né reťazce odfiltrovávajú podpriemernú a kontaminovanú produkciu. Nie sú však perfektné a niekedy pri odhalení škodlivých zne?isťujúcich látok zlyhávajú. Paradoxne môžu byť následkami týchto zriedkavých zlyhaní rapídne rozšírenie kontaminovaných potravín kvôli vzájomnému prepojeniu moderných zásobovacích reťazcov.

To znamená, že sa stáva ?oraz dôležitejším zabezpe?enie toho, aby ku kontaminácii vôbec nedošlo, a ak k nej predsa len dôjde, mimoriadne rýchlo ju odhaliť a na ňu reagovať.

Prirodzené a jednoduché

Komplexná sieť globálnych zásobovacích systémov si vyžaduje prísnu kontrolu kvality každého ?lánku reťazca, ako aj ú?innú a ú?elnú nadnárodnú spoluprácu.

Cieľom výskumu s podporou EÚ je zlepšenie možností Európy odhaľovať existujúce aj novo vznikajúce zne?isťujúce látky, izolovať ich a dokázať reagovať pri kalamite.

Nedávno vytvorený Európsky úrad pre bezpe?nosť potravín (EÚBP) sa usiluje o zabezpe?enie kvality európskych potravín a výskum financovaný Úniou podporuje jeho misiu pomocou náležitej najmodernejšej výskumnej ?innosti.

Zjednocovanie sa proti chemickým narušiteľom

Pochopenie zdravotných rizík spôsobovaných chemickými škodlivinami v potravinách je náro?ná multidisciplinárna úloha a európsky výskum je v sú?asnosti v tejto dôležitej oblasti roztrieštený. Cieľom CASCADE je integrovať snahy z celej Európy na vybudovanie lepšieho pochopenia škodlivých chemických látok poškodzujúcich endokrinný systém – ktoré ovplyvňujú hormonálne receptory v bunkovom jadre a ktoré môžu mať vážny vplyv na fyzický vývoj a zdravie (napríklad na funkcie mozgu a reprodukcie) – a biologické známky, vytvorené ako odpove? na ne.

Pod štítom CASCADE budú vedci vykonávať multidisciplinárne skúmania, ktoré zasahujú do takých vedeckých odborov, ako je fyziológia, chémia, toxikológia, aby sa pustili do problému na viacerých frontoch.

www.cascadenet.org

Recepty pre bezpe?né varenie

V roku 2002 zistili švédski vedci znepokojivo vysoké hladiny karcinogénu s názvom akrylamid v ur?itých varených jedlách, vrátane hranol?ekov a zemiakových lupienkov. EÚ na to reagovala pripravením databázy výskumných aktivít v tejto oblasti, zatiaľ ?o Svetová zdravotnícka organizácia vybudovala medzinárodnú sieť výskumníkov.

Komisia sa k tejto globálnej snahe pripája pomocou trojro?ného projektu HEATOX, ktorý spája vedcov zo 14 krajín. Jeho cieľom je pomôcť vyplniť medzery v znalostiach o akrylamide a získať informácie o ?alších látkach, ktoré vznikajú pri varení škrobových jedál.

www.slv.se/heatox

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafický prvok