Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Overstromingen
Graphic element Home
Graphic element Het tij stoppen
Graphic element Waarschuwen is water schuwen
Graphic element Duurzaamheidsmodellen
Graphic element Doorslaggevende momenten
Graphic element De verdediging van Praag
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Doorslaggevende momenten

In de opbouw van een overstromingsscenario moeten er snel belangrijke beslissingen genomen worden: het is vaak een kwestie van leven of dood. De overheid moet de zones kunnen afbakenen waar er zich evacuatie- en noodmaatregelen opdringen.

Weersvoorspellingen en rivierbekkenmodellen kunnen een geavanceerde waarschuwing bieden en wijzen op potentiële probleemgebieden. Wil deze informatie betekenisvol zijn, dan moet er een efficiënte communicatie en coördinatie tussen deskundigen en beleidsmensen op gang komen – een complexe interdisciplinaire onderneming.

Dit impliceert ook een efficiënt mechanisme dat instaat voor tijdige en accurate risicoanalyses, overstromingsscenario’s en alternatieven voor noodmaatregelen; Het EU-onderzoek heeft belangrijke doorbraken gerealiseerd om dergelijke systemen op gang te brengen.

EUROTAS is een project dat overstromingsbeheer vanuit de optiek van de afwatering benadert door modellen van overstromingsverspreiding te linken aan economische data en gegevens over bodemgebruik. Dit levert een perspectief op over zowel overstromingskansen als overstromingskwetsbaarheid.

EUROTAS ontwikkelde een ‘Decision Support System’-prototype (DSS) om stedelijke en lokale overheden te helpen bij het indijken van overstromingsrisico’s. Het DSS werd gebruikt in diverse waterkeringsprojecten in het Verenigd Koninkrijk.

Het FRAMEWORK-project hanteert een langere termijnvisie. Het project ontwikkelde een manier om de analyse van overstromingsrisico’s beter te integreren in stedelijke en regionale planningsstrategieën. Voor meer informatie over FRAMEWORK surf naar: http://www.ncl.ac.uk/wrgi/wrsrl/projects/framework/framework.html

Het project legde zich toe op het minimaliseren van onzekerheden in het beheer door de ontwikkeling van flexibele risicoanalysemodellen die de impact van veranderende bodemgebruikspatronen en rivierengineerprojecten in kaart kunnen brengen. FRAMEWORK beoogde ook een betere allocatie van hulpbronnen om het overstromingsrisico te beperken en de ontwikkeling van duurzame bodem- en stadsplanningsstrategieën te bevorderen.

Terug naar de toekomst

Extreme overstromingen zijn relatief zeldzaam, maar wel verwoestend. In de toekomst kunnen ze in frequentie en ernst toenemen naarmate het klimaat verandert. De schade die zij berokkenen moet worden beperkt, zoveel is zeker. Maar de voorspellers moeten de incidentie ervan met een hoge graad van precisie kunnen voorzien.
Experts extrapoleren momenteel rechtstreeks opgemeten gegevens die over een periode van 100 tot 150 jaar werden opgemeten om de incidentie van extreme overstromingen te kunnen bepalen. Maar die tijdsspanne is te kort om rekening te houden met klimatologische veranderingen, vooral waar het gaat over extreme overstromingen.
Wetenschappers die aan het SPHERE-project meewerken, hebben diep in het verleden gegraven om de overstromingsfrequentie nog beter te kunnen analyseren. Aan de hand van paleohydrologische technieken kunnen ze de variabiliteit van overstromingen over een veel langere periode onderzoeken – 100 tot 10.000 jaar.
Voor meer informatie over SPHERE, surf naar:
http://www.ccma.csic.es/dpts/suelos/hidro/sphere

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Doorslaggevende momenten