Svarigs juridisks pazinojums un valodas
Kontakti   |   Meklēt   
KODOLA SKALDĪŠANA UN AIZSARDZĪBA
PRET RADIĀCIJU
+ Home
+ Enerģētikas problēma
+ Ilgspējīga kodolenerģija
+ Ko ies?kt ar atkritumiem?
+ Droši tagad, droši turpm?k
+ Sabiedrības pasarg?šana
+ Apm?cība un pētniecības un attīstības infrastruktūra
+ Tehnoloģijas platforma: turpm?k? attīstība
image image
Bullet
image

Ko ies?kt ar atkritumiem?

Pēdējo gadu laik? Eirop? ir attīstījies vienots uzskats, ka lab?kais tehniskais risin?jums atkritumu aizv?kšanai būtu dziļas ģeoloģisk?s glab?tuves. Euratom veiktie pētījumi ir pier?dījuši šīs pieejas dzīvotspēju un drošumu. Pētniecība turpin?s, lai meklētu iespējas ieviest un demonstrēt iesaistīt?s tehnoloģijas.

Papildus tiek veikti arī pētījumi, lai rastu risin?jumu liel?k?s daļas ilgdzīvojošo un bīstamo atkritumu nošķiršanai un to p?rveidošanai par maz?k bīstamiem materi?liem. Šīs “radionuklīdu nošķiršanas un kodola p?rveides? (P&T) tehnoloģijas varētu ievērojami samazin?t radioaktīvo atkritumu izolēšanai nepieciešamo laiku, pirms tie kļūst nekaitīgi.

Pētniecīb? nozīmīgas ir arī soci?l?s zin?tnes, piemēram, risinot jaut?jumu, k? sabiedrību efektīv?k iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesos, kas saistīti ar t?diem pretrunīgiem projektiem k? radioaktīvo atkritumu aizv?kšana.

Source: SKB, Sweden

Dodamies pazemē

Projekta ESDRED ietvaros tiek attīstīta tehnoloģija un tehnika dziļu ģeoloģisko glab?tuvju būvei un apkalpošanai. Pētniecība ietver t?das pazemes darbības k? atkritumu konteineru transportēšana, blīvējums un šahtu aizbēršana. Galvenie glab?tuvju un pazemes vides aspekti tiek pētīti projektos NF-PRO un FUNMIG.
http://www.esdred.info
http://www.nf-pro.org
http://www.funmig.com

Zin?tniska izpratne par aktinīdiem ir būtiska visiem kodoldegvielas cikla aspektiem. Izcilības tīkls ACTINET-6 nodrošina Eiropas iek?rtu un zin?šanu uzturēšanu un pilnveidošanu.
http://www.actinet-network.org

Uz augšu

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration