Важна правна информаци?
Контакти   |   Тър?ене   
ЯДРЕ? Р?ЗП?Д И
Р?ДИ?ЦИО??? З?ЩИТ?
+ ?ачало
+ Енергийното предизвикател?тво
+ У?тойчива ?дрена енергетика
+ Решени? за отпадъците
+ Безопа?ни ?ега, безопа?ни в бъдеще
+ Защита на обще?твото
+ Обучение и научноиз?ледовател?ка инфра?труктура
+ Технологична платформа: път?т напред
image image
Bullet
image

Решени? за отпадъците

През по?ледните години бе разработено общо европей?ко ?тановище за най-добри? техниче?ки вариант на изхвърл?нето на отпадъците: дълбоки геоложки хранилища за радиоактивни отпадъци. ?аучните из?ледвани? по лини? на програма Евратом показват жизне?по?обно?тта и безопа?но?тта на този подход. Продължаващите научни из?ледвани? ?а на?очени към прилагането и демон?трирането на ?ъответните инженерни решени? и ?вързаните ? т?х технологии.

О?вен това, ?а предприети проучвани? върху проце?ите за раздел?не на най-дълготрайните и ри?кови отпадъци и тран?формаци?та им в по-малко опа?ни материали. Тези технологии на „раздел?не и ?дрено превръщане“ (P&T) могат значително да намал?т времето, необходимо за изолиране на радиоактивните отпадъци далеч преди те да ?танат безвредни.

Обще?твените науки ?а ?ъщо важен акцент в научните из?ледвани?. ?апример, как може обще?твото да бъде по-ефективно ангажирано в проце?ите на вземане на решени?, ?вързани ? противоречиви проекти като изхвърл?нето на радиоактивните отпадъци.

Source: SKB, Sweden

Погребване

В рамките на проекта ESDRED (Инженерни из?ледвани? и демон?траци? на проекти на хранилища за радиоактивни отпадъци) ?е разработват технологи? и инженеринг на кон?труиране и ек?плоатаци? на дълбоки геоложки хранилища за радиоактивни отпадъци. ?аучните из?ледвани? включват подземни дейно?ти като превоз, запечатване и допълнително запълване на контейнерите ? отпадъци. Ключовите ?влени? в хранилището и подземната ?реда ?е из?ледват в рамките на проектите NF-PRO и FUNMIG http://www.esdred.info
http://www.nf-pro.org
http://www.funmig.com

Разбирането на науката за актинидните елементи е от ?ъще?твено значение за в?ички а?пекти на ?дрени? горивен цикъл. Мрежата за върхови по?тижени? ACTINET-6 гарантира поддържането и у?ъвършен?тването на Европей?ката технологична база.
http://www.actinet-network.org

?агоре

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration