Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Európsky výskumný priestor
Graphic element Home
Graphic element Pozadie
Graphic element Kontext a výzvy
Graphic element Fakty a čísla
Graphic element Rámcové programy pre výskum
Graphic element Ako a prečo
Graphic element Výhľady výskumu EÚ do budúcnosti
Graphic element Viac
   
image image
Graphic element Iné tematické projekty

 

image

Rámcové programy pre výskum

Vniknutie do Šiesteho rámcového programu

Od spustenia prvého rámcového programu pre Rozvoj výskumu a technológií (RTD) v roku 1984 únia zohrala vedúcu úlohu v predkladaní a implementácii multidisciplinárneho výskumu a kooperatívnych aktivít v Európe aj za jej hranicami (pozri rozpoctový graf). Výskumné programy EÚ ako prvé zapájali nové členské štáty do projektov spolupráce.

Šiesty rámcový program (FP6) 2002-2006 sa sústreďuje na vysoko kvalitný výskum, ktorý sa zameriava na integruje európsku vedu a výskum. Taktiež sa usiluje využiť nadnárodnú spoluprácu, progresívne integrovanie aktivít a účastníkov tak, aby sa Európa mohla sústrediť na menší počet tematických výskumných priorít.

Sedem hlavných tematických priorít pre FP6, na ktoré zameriava svoj výskum a integruje ho, sú v širokom zmysle slova nasledovné:

  • Vedy o živote: genomika a biotechnológia pre zdravie (2,25 miliardy €)
  • Technológie informačnej spoločnosti (3,62 miliardy €)
  • Nanotechnológie a nanovedy, multifunkčné materiály založené na vedomostiach a nové výrobné procesy a zariadenia (1,30 miliardy €)
  • Letectvo a vesmír (1,07 miliardy €)
  • Kvalita a bezpečnosť potravín (685 miliónov €)
  • Trvalo udržateľný rozvoj, globálna zmena a ekosystémy (2,12 miliardy €)
  • Občania a spravovanie vecí verejných v spoločnosti založenej na vedomostiach (225 miliónov €)
Dôležitou črtou FP6 je vytvorenie nových finančných nástrojov – ako sú Siete excelentnosti a Integrované projekty – na sústredenie veľkého množstva odborných znalostí a zdrojov potrebných na dosiahnutie ambicióznych vedeckých cieľov.     

Vysoký rozpočet, veľké príležitosti

Okrem toho bola z rozpočtu vyčlenená významná suma – 2,6 miliardy € z 17,5 miliardy FP6 - na aktivity pre štruktúrovanie ERA, ako sú programy pre výskum a inováciu, ľudské zdroje a mobilita, výskumné infraštruktúry a veda a spoločnosť. Okrem toho je 320 miliónov € určených na posilnenie základov ERA podporujúcich lepšiu koordináciu a súvislý rozvoj postupov vo výskume a vývoji, ako je schéma ERA-NET. FP6 taktiež vyčlenila viac ako 1,2 miliardy € na výskum Euratomu (Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu), ako sú kontrolované termonukleárne fúzie (ITER), zvládnutie rádioaktívneho odpadu zo štiepenia a radiačnej ochrany atď.

FP6 projekty financované z nových nástrojov:

SEAFOODplus (Morské ryby plus)
Tento integrovaný projekt sa začal začiatkom roka 2004 a zameriava sa na znižovanie zdravotných problémov a chorôb spojených s chovom a produkciou drobných jedlých kôrovcov a mäkkýšov / rýb. Zameriava sa na témy, ako je etika rybieho farmárstva, spotrebiteľské a environmentálne problémy, ako aj postupy na vylepšenie produkcie a lepšie využitie vedľajších produktov. Príspevok EÚ k týmto projektom pokrýva 55 % z rozpočtu 26 miliónov €. Medzi 70 partnermi zo 16 európskych krajín, vrátane nových členských štátov, je zastúpený aj priemysel, akademická obec a obchod – obzvlášť malé a stredné podniky.

GA²LEN
Európska globálna sieť pre alergiu a astmu – európske konzorcium výskumných organizácii, ktoré bolo spustené začiatkom roka 2004 – poukazuje na hlavné zdravotné problémy. Táto päťročná sieť excelentnosti, zoskupená pod FP6 a podporená 14,4 miliónmi € z fondov EÚ, sa zameriava na posilnenie celkovej kvality a významu výskumu pre tieto komplikované choroby, pričom znižuje záťaž obyvateľov Európy a ich zdravotných systémov v oblasti alergie a astmy.
  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7