BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Het onderzoek aan de frontlijn

  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder
Het is een eenvoudig verhaal. Over twintig jaar zal de vraag naar energie wereldwijd zijn verdubbeld om met name te voorzien in de dringende behoeften van ontwikkelingslanden. Als we fossiele brandstoffen (olie en kolen) in hetzelfde hoge tempo blijven gebruiken als nu, lopen we aan twee kanten vast: enerzijds raken op een gegeven moment de reserves op en anderzijds is er de opwarming van de aarde onder invloed van broeikasgassen die zich nu al doet gevoelen. Daarbij komt nog dat de luchtverontreiniging in alle gebieden op aarde met een hoge bevolkingsdichtheid de gezondheid van de mens ernstig aantast.
Het is dus hoog tijd dat we een beroep doen op de onuitputtelijke en niet vervuilende energiebronnen die het aardse ecosysteem ons biedt. Deze duurzame energie die wordt opgewekt door wind, zon, water, de plantenwereld of de twee chemische elementen - waterstof en zuurstof - die op aarde het meest voorkomen, vormt nu al een belangrijke pijler voor het energiebeleid van de Europese Unie. Deze heeft toegezegd het aandeel van duurzame energie, dat nu nog bescheiden is, binnen een decennium op te voeren van 6% tot 12% van het totale energieverbruik. Dit is een vooruitgang die een niet te verwaarlozen bijdrage zal leveren tot een daling van de al te grote afhankelijkheid van Europa van de invoer van kolen, olie en gas, die bij de hausse van de olieprijs duidelijk zichtbaar is geworden. Dit streven valt binnen de context van de liberalisering van de energiesector en is alleen haalbaar via intensief wetenschappelijk en technologisch onderzoek om de hindernissen te slechten die de ontwikkeling van dit potentieel nu nog in de weg staan.
 
  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top