VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE - Informationen på denna webbplats innehåller en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.
 
European Flag    Europa Graphic element Europeiska Kommissionen Graphic element ForskningGraphic elementWhat is Europe doing?
Vad gör EU?

4. Nya, outforskade möjligheter att skapa arbetstillfällen

Föregående sida Innehållsförteckning Nästa sida
Föregående
sida
Innehålls-
förteckning
Nästa
sida

Nya, outforskade möjligheter att skapa arbetstillfällenTeknisk utveckling är inget självändamål. Man kan i själva verket inte tala om "tekniska eller vetenskapliga framsteg" om de inte direkt bidrar till befolkningens välbefinnande. I vårt samhälle finns det emellertid åtskilliga behov som tillgodoses dåligt eller endast i begränsad utsträckning, t.ex. sociala tjänster, miljöskydd och förbättring av livskvaliteten. Genom att till fullo tillvarata dessa områdens potential vore det möjligt att starta ny verksamhet som skulle kunna leda till inte mindre än tre miljoner nya arbetstillfällen för Europa(1). Även inom detta område kan teknisk forskning och innovation spela en viktig roll.

Graphic elementTelematik
Denna gynnsamma påverkan märks särskilt väl vad gäller den nya informations- och kommunikationsteknologi. Telematiken gör det lättare för människor som bor i glesbygden att få tillgång till olika typer av tjänster, och bidrar därigenom till en ekonomisk uppryckning i dessa regioner. Telematiken erbjuder också nya arbetstillfällen för de 80 miljoner personer i Europa som är handikappade eller äldre med rörelsehinder.
En av de viktigaste uppgifterna för Europeiska unionens forskningsprogram för perioden 1998-2002 är att på ett konkret sätt leva upp till medborgarnas förväntningar.

(1) Kommissionens uppskattning i vitboken Growth, Competitiveness, Employment - the Challenges and Ways forward into the 21st Century (Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Utmaningar och vägar inför 2000-talet, svensk version saknas) (1994).
"Eko-industrin" - en framtidsmarknad
Världsmarknaden för ekologiska produkter och tjänster uppgår i dag till 100 miljarder euro per år. På två år skulle detta belopp kunna öka till 270 miljarder euro. År 2000 skulle Europa kunna stå för 26% av marknaden inom den snabbt växande "eko-industrin".

I medborgarnas tjänst
Projektet GUIB riktar sig till de 20 000 synskadade i Europa som använder persondatorer vilka redan är utrustade med ett multimediaprogram som omfattar teknik för läsning av blindskrift samt ljud- och talteknik. Syftet med denna tillämpade europeiska forskning är att förbättra detta system genom att göra det möjligt för blinda att även utnyttja den grafiska informationen i de vanligast förekommande programmen.
I projektet Equality strävar man efter att uppmuntra distansarbete och teletjänster för att gynna den ekonomiska utvecklingen och förbättra livskvaliteten i sex storstäder: Haag, Helsingfors, Leeds, Livorno, Newcastle och Rom.
Projektet Temple rör de två miljoner distansarbetande européerna. Tanken är att upprätta en elektronisk arbetsförmedling för dem, för att förmedla kontakter mellan dem som efterfrågar och utbjuder distanstjänster. Detta europeiska projekt samordnas från Madrid och har redan lett till att man skapat en prototyp som inom kort kan komma att få kommersiell tillämpning.

Nya, outforskade möjligheter att skapa arbetstillfällen

 
Föregående sida Innehållsförteckning Nästa sida
Föregående
sida
Innehålls-
förteckning
Nästa
sida
  Graphic element Sökning Top