BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

5. Gelijke kansen voor iedereen

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Gelijke kansen voor iedereen
Zoals we gezien hebben bestaat de inzet van onderzoek en technologische ontwikkeling met name hierin dat ervoor geijverd wordt dat de onvermijdelijke vernietiging van arbeidsplaatsen gecompenseerd wordt door nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid te creëren. Daarbij dient het evenwel niet alleen te blijven. Om te bewerkstelligen dat de werkloosheid serieus vermindert dienen de personen die hun werk hebben verloren over de kwalificaties en capaciteiten te beschikken welke vereist zijn om de nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen te bezetten. Om die reden is het van belang dat mensen gedurende hun gehele leven lang onderwijs en opleiding kunnen krijgen. Dat is pas een uitdaging! Want in een voortdurend veranderende wereld ontwikkelen kennis en knowhow zich in een steeds sneller tempo.

Gelijke kansen voor iedereenIn Europa is de helft van de werklozen langdurig werkloos; in de Verenigde Staten is dat maar het geval bij één op de tien werklozen en in Japan bij één op de zes. Het risico bestaat dus dat de kloof tussen de actieve en de niet-actieve bevolking steeds groter wordt. Door dit verschijnsel wordt de onderlinge samenhang in Europa bedreigd. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat mannen en vrouwen die sociaal dreigen te worden uitgesloten, een tweede kans krijgen. Betekenen de woorden "technologie ten dienste van de werkgelegenheid" immers ook niet dat sociale vernieuwing overal op de voorgrond dient te worden geplaatst?

Innovatie heeft ook een sociaal aspect
Hoe kunnen werknemers van boven de 45 geholpen worden om zich op het niveau van hun opleiding aan te passen aan de veranderingen waar ze op hun werkplek mee te maken krijgen? Waardoor wordt het aantreden van jongeren op de arbeidsmarkt na het verlaten van de school bevorderd of verhinderd? Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er op het gebied van de werkgelegenheid als gevolg van de opkomst van de derde sector, die van de sociale economie? Wat zijn de diepere oorzaken van de sociale uitsluiting en welke geïntegreerde strategieën moeten worden gehanteerd om deze uit de weg te ruimen...? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van Europees onderzoek (dat respectievelijk gevoerd wordt vanuit universiteiten in Finland, in Ierland, te Rome en in Griekenland) in het kader van het hoofdstuk "Gericht sociaal-economisch onderzoek" in het vierde kaderprogramma van de Europese Commissie.

De factor personeel
Baxi is een Britse onderneming die gespecialiseerd is in de vervaardiging van apparaten voor huishoudelijke verwarming. Er werken ongeveer 1.400 personen. Eind jaren 80 bevindt de onderneming zich in een ernstige crisis: de vraag naar de door haar vervaardigde producten loopt terug, er komen meer concurrenten op de markt en de kwaliteit van de producten wordt minder... Baxi gaat dan over tot een ingrijpende herstructurering. De onderneming mikt op een interne reorganisatie van het werk - er komt minder kader, er komen ploegen die voor zichzelf verantwoordelijk zijn - en op een ambitieus plan om het personeel continu op te leiden en bij te scholen. Resultaat: Baxi weet zich weer op te richten en slaagt erin om ondanks de recessie het personeelsbestand op de vroegere sterkte te handhaven.

Regio´s met gelijke kansen
Gelijke kansen voor iedereen in Europa betekent ook erop toezien dat de minst begunstigde regio´s in dezelfde mate kunnen profiteren van de verworvenheden van de geavanceerde technologieën als de veel rijkere regio´s. Met het Europese TRANSTEX-project wil men in die richting werken. Het betrokken experiment vindt plaats in Extremadura, in het westen van Spanje. Dank zij het TRANSTEX-project hebben vijf ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf welke gespecialiseerd zijn in de vervaardiging van voedingsmiddelen, siersteen en textiel en zich bezighouden met de handel, volgens een vereenvoudigde procedure contacten kunnen leggen met ondernemingen uit het noorden van de Unie en daar de technologie kunnen verkrijgen waarover zij niet beschikten. Dit heeft deze bedrijven een nieuwe impuls gegeven, als gevolg waarvan een honderdtal arbeidsplaatsen kon worden gecreëerd.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top