BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Aardbevingen

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Graphic elementAardbevingen maken van alle de natuurrampen verreweg de meeste slachtoffers. Sinds 1976 zijn er 340.000 mensen bij omgekomen en gemiddeld zijn er sinds het begin van de eeuw bij aardschokken zo'n 20.000 doden per jaar gevallen. Een derde van alle mensen op aarde woont in een zone die als "risicogebied" wordt beschouwd.
De afgelopen 15 jaar zijn er bij aardbevingen in de landen van de Europese Unie bijna 5.000 dodelijke slachtoffers gevallen. In 1980 wordt Zuid-Italië getroffen door een verschrikkelijke aardschok: er zijn 4.580 doden te betreuren en 250.000 mensen raken dakloos. Verser in het geheugen liggen de aardbevingen die in 1995 de Griekse regio Grevena en in 1997 Assisi in Italië hebben getroffen en daar veel materiële schade en menselijk leed hebben veroorzaakt.
Aardbevingen zijn een verschijnsel van alle tijden. Er zijn echter twee redenen waarom de gevolgen nu ernstiger lijken te zijn. In de eerste plaats is de bevolkingsdichtheid groter, ook in de gebieden waar de risico's het grootst zijn. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met nieuwe industriële installaties die bij een ramp kwetsbaar kunnen blijken te zijn, zoals gas- of olieleidingen, stuwdammen of bepaalde chemische fabrieken.

 

Graphic elementWat er gedaan wordt

Graphic elementDe Europese Commissie heeft op dit gebied al heel wat activiteiten ontplooid. Sinds 1987 heeft zij financiële steun gegeven aan zo'n vijftig onderzoeksprojecten op het gebied van aardbevingen. Net als bij de andere natuurrampen wordt prioriteit gegeven aan een multidisciplinaire aanpak: alle knowhow en alle relevante wetenschappelijke disciplines worden ingezet. Bij dit onderzoek kunnen er verschillende strategische doelstellingen zijn. In sommige gevallen wordt er gewerkt aan een verfijning van de methoden om aardbevingen te voorspellen en in deze sector is er nog veel werk aan de winkel. Waar en wanneer dreigt een aardbeving toe te slaan? Hoe lang kan hij duren? Hoe hevig zal hij zijn? In andere projecten wordt gewerkt aan methoden voor steviger huizen en andere bouwwerken, zodat deze beter bestand zijn tegen de schokgolven.
In 1996 heeft de Commissie de hoofdlijnen uitgezet voor een echt Europees "strijdplan" dat moet zorgen voor een betere bescherming van de burgers van de Unie tegen de risico's van aardschokken. Daarin wordt er bij de lidstaten op aangedrongen hun informatie- en communicatiesystemen te verbeteren, de internationale samenwerking (met name met Japan) uit te breiden en systematischer gebruik te maken van Eurocodes, het voor de bouw opgezette systeem met aardbevingsbestendige normen.

 

Graphic element

Leidingen die niet breken
VULPIP bestudeert de sterkte van ondergrondse gas- en waterleidingen op basis van twee praktische experimenten in Griekenland en Frankrijk. In dit project wordt bekeken wat de gevolgen zijn van de voortplanting van seismische golven langs deze leidingen. Deze gevolgen kunnen nog heel ver van het epicentrum van de aardbeving merkbaar zijn. Daarnaast wordt onderzocht welke materialen en koppelingen moeten worden gekozen om te voorkomen dat de pijpleidingen bij een ramp breken. Een breuk in een leiding kan namelijk weer tot een ander soort ramp leiden...

Graphic element

Bescherming van historische steden
Het TOSQA-project is gericht op de bescherming van bepaalde historische stadscentra in "risicogebieden" tegen de gevolgen van aardbevingen. Daarbij wordt uitgegaan van een vergelijkend onderzoek in vier steden: Napels en Castiglione Causeria (Italië), Rhodos (Griekenland) en Lissabon (Portugal). Op basis van een experiment in Lissabon is bijvoorbeeld een nieuw systeem ontwikkeld (op grotere schaal) voor de bescherming van de gevels van kwetsbare gebouwen.

Een proeflocatie bij Thessaloniki
Op 30 kilometer van Thessaloniki (in het noorden van Griekenland) is in een heel aardbevingsgevoelig gebied een wetenschappelijke proef opgezet. Bij dit project, dat de naam
EUROSEISTEST heeft gekregen, worden over een lange periode de verschillende seismische bewegingen geanalyseerd. Dit levert waardevolle informatie op over de wisselwerking tussen het gedrag van de bodem en de verschillende constructies. Daaruit zullen conclusies kunnen worden getrokken over met name de effecten van seismische bewegingen op gebouwen, die zonder meer ook van toepassing zijn op andere analoge stedelijke gebieden in Europa.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top