Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Onderzoek ten bate van personen met een handicap
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Ondersteuning door O&O
Graphic element Onderzoek in actie
Graphic element Uitdagingen en vooruitzichten
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De Europese aanpak

Het kerende tij

De voorbije 50 jaar hebben Europese burgers met een handicap en ouderen baat gehad bij de enorme vooruitgang in wetenschap en technologie. Als reactie op de toenemende vraag werden specifieke voorzieningen ontwikkeld – vaak door kleine en middelgrote ondernemingen – om een aantal problemen die veroorzaakt worden door een functionele handicap, te verlichten.

Meer recentelijk zijn Europees onderzoek en technologische ontwikkelingen in zogenoemde Assistive Technologies of “ondersteunende technologieën” een duidelijk omschreven eigen discipline gaan vormen. Essentieel voor die evolutie was het “initiatief op het gebied van technologie voor personen met een handicap en ouderen” van de EU, dat liep van 1992 tot 1994. De daaropvolgende Kaderprogramma's (KP) voor onderzoek zorgden verder voor een waardevolle stimulans. Zo werd bijvoorbeeld in het Vierde KP (1994-1998) een bijzondere sectie in het “programma voor telematicatoepassingen” gewijd aan personen met een handicap en ouderen.

Het was echter met het Vijfde KP (1998-2002) en de invoering van het “programma voor technologieën voor de informatiemaatschappij (IST)” dat IT-toepassingen voor personen met een handicap en ouderen aan belang wonnen. In 2002 leidde de start van het Zesde Kaderprogramma (of 6KP) naar een nieuw begrip op IST-vlak, namelijk e-Inclusion of “e-Insluiting”.

“Een open en toegankelijke maatschappij voor iedereen”

Dat is de onderliggende strategie van de Europese Unie voor personen met een handicap. Ze richt zich vooral op een betere samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten, streeft de volledige participatie van mensen met een handicap na, en zoekt naar manieren om hen te betrekken bij de beleidsvorming. Om die doelstellingen te bereiken, dienen de regelgeving en normen op alle niveaus te worden aangepast. De wetgeving inzake elektronische communicatie is een belangrijk voorbeeld van hoe de EU haar wettelijke kader aanpast, zodat het op alle burgers betrekking heeft.

Op beleidsvlak schenken 6KP en de Europese Onderzoeksruimte veel aandacht aan allerlei initiatieven – e-Europa, e-Insluiting en e-Toegankelijkheid – waarbij de “e” telkens het belang van de nieuwe technologieën onderstreept, om meer kansen te creëren voor personen met een handicap en ouderen.

Wetgeving inzake elektronische communicatie

Deze wetgeving, die op 7 maart 2002 werd goedgekeurd, omvat zes richtlijnen. De noodzaak om rekening te houden met gebruikers met een handicap wordt op verschillende plaatsen binnen deze wetgeving vermeld, en heeft geleid tot het opzetten van de INCOM-groep (Inclusive Communications). Samen met de Groep van deskundigen in e-Toegankelijkheid staat zij in voor de opvolging en begeleiding van de manier waarop beleid, wetgeving en onderzoek in de praktijk worden gebracht, vooral in verband met de ontwikkeling van Design for All (een inclusieve en integrale benadering bij het ontwerpen van nieuwe diensten en producten) en Assistive Technologies.


Europees Gehandicaptenforum

Het Europees Gehandicaptenforum (European Disability Forum of EDF) is een koepelorganisatie, die 70 Europese niet-gouvernementele organisaties, 17 nationale raden en 37 miljoen burgers met een handicap van alle landen van de EU en de Europese Economische Associatie vertegenwoordigt. Haar belangrijkste opdrachten bestaan erin de mensenrechten van personen met een handicap te bevorderen en gelijke kansen te promoten binnen de instellingen en lidstaten van de EU.
  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Prikborden op het internet maken het zoeken naar informatie gemakkelijker.
Prikborden op het internet maken het zoeken naar informatie gemakkelijker.