Banner Izpēte Svarigs juridisks pazinojums un valodas
   
Kontakti   |   Meklēt   
Eiropas cīņa pret aptaukošanos
grafiskais elements Home
grafiskais elements Fona inform?cija
grafiskais elements Novēršana
grafiskais elements Ģenētika
grafiskais elements Cīņa ar aptaukošanos
grafiskais elements Pl?not? rīcība
grafiskais elements Papildu inform?cija
   
image image
grafiskais elements Citi tematiskie projekti

 

image

Ģenētika

Vielmaiņas izpratne

Aptaukošan?s problēma nemaz nav tik vienk?rša, k? t? var šķist. T? k? šī problēma sast?v no vair?kiem faktoriem, šaj? gadījum? nepietiek tikai aprēķin?t saskait?mo summu, kur svara kontrolēšana ir atkarīga no atbilstoša p?rtikas patēriņa un fizisk?s aktivit?tes.

Mēs vēl pilnīb? neizprotam mūsu ķermeņu sarežģītos meh?nismus un katrs cilvēks reaģē uz p?rtiku un vingrojumiem daž?di. Turkl?t mēs nemaz precīzi nezin?m, cik liel? mēr? cilvēka tieksme uzņemt svaru ir atkarīga no dabas, un cik liel? mēr? tas ir atkarīgs no ēšanas.

Ierakstīts gēnos?

ES finansē veselu rindu ievērojamu pētījumu, kas tiecas izprast saikni starp aptaukošanos, ēšanu un ģenētisko uzbūvi, un cenšas noskaidrot, vai var atrast ģenētisko saikni, nosakot riska grupas.

Eiropas Savienības atbalstītie pētījumi arī pēta, k? mūsu ķermenis metabolizē p?rtiku un k? tas tiek gal? ar daž?da veida p?rtikas viel?m. Šīs zin?šanas palīdzēs uzlabot p?rtikas barības vielu vērtību un diētas.

Iedzimtība vai ēšanas paradumi – kas ietekmē mūsu figūru?

Līdz ar aptaukošan?s krīzes bīstamo attīstību, aizvien vair?k tiek spriests par to, cik liel? mēr? aptaukošan?s ir atkarīga no diētas un cik liel? mēr? tas ir ierakstīts cilvēku gēnos. Cenšoties noskaidrot šo jaut?jumu, DiOGenes (diēta (diet), aptaukošan?s (obesity) un gēns (gene)) projekts vēršas pie gēnu - barības vielu mijiedarbības ietekmi uz aptaukošan?s gaitu. Tas rīkos “līdz šim visplaš?ko pētījumu par uzturvielu sast?vdaļu un ģenētisko un uzvedības faktoru ietekmi svara augšan?".

www.diogenes-eu.org

Diētas un gēnu saikne

Vai dažiem cilvēkiem ir liel?ka tieksme uz aptaukošanos nek? citiem - tas ir jaut?jums, uz kuru cenšas atbildēt NUGENOB projekts. Tas tiecas uzlabot mūsu izpratni par taukvielu uzņemšanas un ģenētisko vari?ciju un funkciju mijiedarbību. Projekta ietvaros tiek pētīti aptaukojušies un tievi brīvpr?tīgie dalībnieki no astoņ?m Eiropas pilsēt?m. Pēc tam, kad ir noskaidroti viņu uztura un dzīves veida ieradumi, NUGENOB baro dalībniekus ar īpaši izpl?not?m maltītēm ar augstu taukvielu saturu un zemu taukvielu saturu. Projekts p?rrauga dalībnieku ķermeņu reakciju un cenšas noskaidrot, vai t? ir saistīta ar ģenētisko slieksmi uz aptaukošanos.

www.nugenob.com

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafiskais elements