BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Het onderzoek aan de frontlijn

  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder

 

 

Door de eeuwen heen is de mens steeds afhankelijk geweest van zijn omgeving. Onze voorvaderen hadden alleen te kampen met seizoensgebonden weersveranderingen, natuurrampen en klimaatsveranderingen op lange termijn. Door ontginning van land voor het verbouwen van gewassen, het omleiden van rivieren voor irrigatie en uiteindelijk het bouwen van steden, nam de invloed van de mens op de hem omringende wereld echter toe.
Onze activiteiten hebben pas sinds de industriële revolutie duidelijke effecten op het milieu in het algemeen. De energiewinning uit fossiele brandstoffen was een belangrijke stap voorwaarts, die evenwel ook zijn keerzijde had. De bij de verbranding vrijkomende kooldioxide komt in de atmosfeer terecht en versterkt het broeikaseffect ­ de natuurlijke isolatie van de aarde door de atmosfeer ­ , wat een stijging van de gemiddelde temperatuur tot gevolg heeft. Het klimaat in veel gebieden over de gehele wereld kan daardoor veranderen.
De opwarming van de aarde is niet het enige probleem dat om een internationale aanpak vraagt. De chloorverbindingen die wij gebruiken ­ zoals CFK's ­ hebben de ozonlaag in het bovenste deel van de atmosfeer aangetast. Daardoor is een gat ontstaan dat gevaarlijke hoeveelheden ultraviolette straling van de zon doorlaat. Dat vormt een potentiële bedreiging voor het leven op onze planeet.
Europa speelt een belangrijke en vaak leidende rol bij de ontwikkeling van de kennis over deze wereldwijde klimaatveranderingen. Teams van wetenschappers werken samen en zoeken naar oplossingen. Alleen door nu te handelen, op basis van de beste informatie die beschikbaar is, kunnen we de juiste beleidsbeslissingen nemen om onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

 
  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top