BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Onze wereld vergiftigd

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Graphic elementMet de groei van de wereldbevolking is ook de afvalproductie toegenomen. Menselijke en andere afvalproducten verontreinigen de zee in de buurt van toeristenstranden en verstoren het wankele natuurlijk evenwicht. In het gunstigste geval veroorzaakt dit een onfris ogende algenbloei. In het ongunstigste geval stijgt de kans op ziekten. Uit overvolle stortplaatsen met huisvuil komt methaan vrij in de atmosfeer. Overschotten van kunstmest, dat door landbouwers wordt gebruikt om te kunnen voldoen aan de toenemende voedselbehoefte, komen in rivieren terecht. Auto's, treinen en vliegtuigen maken ons mobiel maar produceren tegelijkertijd schadelijke uitlaatgassen. Door de emissies van moderne fabrieken komen er allerlei soorten afvalstoffen in de bodem, in het water en in de atmosfeer. Een aantal daarvan is onschadelijk, maar andere blijken onverwacht gevaarlijke effecten voor het milieu op aarde te hebben. Zo zijn chloorverbindingen zoals CFK's verantwoordelijk voor de vernietiging van grote delen van de ozonlaag, die het leven op aarde beschermt voor de schadelijke ultraviolette zonnestraling.

Graphic elementDe acties

Graphic elementMet de EU-onderzoekprogramma's worden successen geboekt bij de aanpak van de verontreinigingsproblematiek, zoals dat de afgelopen 20 jaar steeds het geval was. In het kader van enkele projecten worden nieuwe controle-instrumenten en -methodes ontwikkeld om onderzoekers te helpen bij de bestudering van de complexe effecten van verontreinigingen op natuurlijke leefsystemen. Andere projecten zijn gericht op manieren om de schade te herstellen die al aan kwetsbare ecosystemen is toegebracht. De meeste projecten betreffen evenwel de ontwikkeling van nieuwe, alternatieve technologieën om de verdere verslechtering van het milieu te voorkomen.
Europa speelt een pioniersrol in het onderzoek naar de processen waardoor verontreinigende stoffen het mondiale milieu kunnen beïnvloeden. Scheikundig onderzoek aan ozondestructie heeft een hoge prioriteit. Ondanks de succesvolle internationale inspanningen die sinds de jaren '80 zijn geleverd om het gebruik van chloorverbindingen, zoals CFK's, terug te dringen, blijkt uit het huidige onderzoek van de atmosfeer hoog boven de polaire gebieden dat er nog steeds ozon wordt vernietigd. Europese teams werken samen om tot een verklaring van dit zorgwekkende verschijnsel te komen en om manieren te vinden om deze ontwikkeling te stoppen.

Het gat in de ozonlaag
In het kader van belangrijke Europese onderzoekprojecten op het gebied van de vernietiging van de ozonlaag is gebruik gemaakt van een oud spionagevliegtuig dat op grote hoogte vliegt en van weerballons om de effecten van CFK's en andere ozonaantastende stoffen op het bovenste deel van de atmosfeer te bestuderen. De eerste studies wezen op een verlies van 40% tot 50%. Uit de laatste meetcampagne van THESEO blijkt dat de extreem lage temperaturen in de poolgebieden tot dramatische ozonverliezen leiden; dat verklaart waarom het ozongat in koude winters groter wordt.

Graphic element

De samenstelling van de lucht die wij inademen - een simulatie
In het lage deel van de atmosfeer, dus ook in de lucht die wij inademen, is er als gevolg van de emissies van auto's en fabrieken regelmatig een teveel aan ozon, wat ernstige gezondheidsproblemen bij de mens kan veroorzaken. Het EUPHORE-laboratorium in Spanje is een unieke Europese faciliteit waar onderzoekers de complexe chemische processen in de atmosfeer kunnen simuleren.

Het langdurige herstelproces van een sterk verontreinigde zee
Gedurende tientallen jaren is het Noordwestelijke deel van de Zwarte Zee zwaar verontreinigd door de instroom uit grote rivieren, zoals de Donau. Nu de aanvoer van verontreinigende stoffen is gereduceerd, volgen wetenschappers in het kader van het EROS-project het herstelproces van de natuurlijke mariene ecosystemen.

Graphic element

Hoge bergmeren weerspiegelen klimaatveranderingen

Omdat hoge bergmeren betrekkelijk goed beschermd zijn tegen de directe invloed van menselijke activiteiten, worden ze door wetenschappers gebruikt om de ontwikkeling van het milieu op wereldschaal te volgen. Veranderingen in de biologische en chemische processen in het water zijn het directe gevolg van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de hoge troposfeer en van klimaatveranderingen.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top