Banner Výzkum Důležité právní upozornění
   
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
HIV/AIDS
grafický prvek Home
grafický prvek Přehled
grafický prvek Vakcína
grafický prvek Prevence
grafický prvek Výzkum a lé?ení
grafický prvek Více informací
   
image image
grafický prvek Další tématické projekty

 

image

Pokusy o vakcínu proti HIV/AIDS

Ú?inná o?kovací látka by byla ideální zbraní pro boj proti nakažení HIV. Naneštěstí bylo rozsáhlé úsilí v tomto směru dosud neúspěšné. Evropská unie nepolevuje v úsilí a financuje nové inovativní přístupy k vyvíjení o?kovací látky proti HIV/AIDS.

AVIP – AIDS Vaccine Integrated Project (Integrovaný projekt vakcíny proti AIDS)

AVIP je spole?ným projektem Evropy a Afriky a má za cíl vyvinutí kombinované vakcíny zahrnující strukturální a regula?ní geny HIV. Taková vakcína by měla jak preventivní, tak i lé?ebný ú?inek, v?etně imunitních reakcí na rané a pokro?ilé fáze nakažení HIV.

Aby byl zajištěn pozitivní výsledek, priorita je kladena na kombinace o?kovacích látek obsahující jediné antigeny, které jsou již schváleny k použití u lidí a jejichž ú?innost je prokázána předklinickými testy. Výsledné slou?eniny musí být testovány v Evropě a nakonec v těch rozvojových zemích, které jsou HIV/AIDS postiženy nejvíce. Projekt podporuje také školení, transfer technologií a zapojení veřejnosti mezi EU a těmito zeměmi. První testy vakcín na lidských dobrovolnících zapo?nou v roce 2006.

www.avip-eu.org

MUVAPRED – Mucosal Vaccines for Poverty-Related Diseases (Mukózní vakcíny proti nemocem souvisejícím s chudobou)

Virus HIV se do lidského těla dostává nej?astěji přes povrchy sliznic při pohlavním styku a nakazí lokální imunitní systém. Proto by bylo vyvolání imunitní reakce sliznic první obrannou linií bránící šíření nákazy.

Projekt MUVAPRED má za cíl vyvinutí mukózních vakcín na HIV/AIDS a tuberkulózu, další významné onemocnění přenášené přes slizni?ní povrchy. Mukózní vakcíny lze aplikovat přes vhodné sliznicové cesty, což představuje mnoho výhod ve srovnání s vakcínami aplikovanými injek?ně.

O?ekává se, že projekt dodá vakcíny s prokázanou bezpe?ností a ú?inností u lidí, kombinující slibné antigeny a nové systémy distribuce. První pokusy s lidmi budou zahájeny na konci roku 2005.

www.mucosalimmunity.org/muvapred

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvek