VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE - Informationen på denna webbplats innehåller en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.

EUROPAEuropa
Europeiska kommissionen

Forskning
dadeenfrnlptfisv

Expertkunskapen i beslutsfattande och offentlig debatt i Europa

Den debatt som förts i Europa den senaste tiden om BSE ("galna ko-sjukan") och användningen av genetiskt modifierade organismer, visar att det behövs bättre kontakter mellan experter (framför allt på det vetenskapliga området) , allmänheten och beslutsfattare när det gäller de frågor som påverkar medborgarnas vardag. Europeiska kommissionen håller för närvarande på att undersöka hur expertkunskap kan utnyttjas för att förbättra beslutsfattandet och den offentliga debatten. De frågor som undersöks är bland annat när experter skall rådfrågas, hur frågor om osäkerhet och risker bör hanteras samt medias roll.

Kommissionen har därför upprättat en arbetsgrupp för expertkunskapens demokratisering och upprättandet av europeiska vetenskapliga ramar ("Democratising expertise and establishing European scientific references"). Denna grupp behandlar framför allt frågor som insyn, tillgång, mångfald, ansvar, kvalitet, integritet och oberoende när det gäller expertkunskap i beslutsfattandet. Slutsatserna kommer utgöra underlag för vitboken om europeiska styrelseformer ("fördjupandet av demokratin i Europeiska unionen"), som kommer att offentliggöras sommaren 2001.

Som ett led i sitt arbete tar nu arbetsgruppen gärna emot synpunkter på dessa områden från beslutsfattare, experter (framför allt från dem som har bidragit till beslutsfattandet) och allmänheten, bland annat intressegrupper. Lämna därför gärna kommentarer på bifogade formulär.

I frågeformuläret uppmanas du att ange problem och nuvarande god praxis samt lämna andra förslag på följande områden:

 • Experternas roll i beslutsfattandet och den offentliga debatten i allmänhet (t.ex. med avseende på oberoende, insyn och kvalifikationer etc.).
 • Tidpunkt för samråd med experter i beslutsfattandets olika skeden.
 • Omfattning och typ av expertkunskap.
 • Urval av experter (t.ex. vem som gör urvalet och hantering av egenintressen).
 • Hur experterna bör utbyta information.
 • Vad som bör göras när experterna inte är överens (t.ex. två olika meningsinriktningar, minoritetens åsikter).
 • Hur osäker kunskap bör hanteras av experter och beslutsfattare.
 • Information till allmänheten om de expertråd som utgör underlag för beslutsfattandet.
 • Hur expertkunskapen kan göras förståelig och tillgänglig för allmänheten.
 • Dialog och ömsesidigt utbyte av kunskap mellan experter och allmänheten.
 • Medias roll.
 • Eventuella övriga frågor.

Du uppmanas också att ange din uppfattning om planerna på "ett europeiskt vetenskapligt referenssystem". Dessa planer har ännu inte fastställts i detalj, men kommer förmodligen att inbegripa nätverksarbete mellan viktiga forskningscentra och upprättande av tillförlitliga och erkända system för validering och jämförande av vetenskapliga resultat och analysmetoder samt för övervakning och certifiering.

Du behöver inte svara på alla frågor, men det tar förmodligen minst 20 minuter att fylla i frågeformuläret på nätet.

Om du stöter på problem när du ska fylla i eller skicka in formuläret, kan du skicka e-post tillrtd-governance@ec.europa.eu, eller faxa till (32 2) 296 30 24.

Formulären bör skickas in senast den 15 mai.

Ytterligare information finns på följande webbplatser:

 • I vitboken behandlas ett antal områden. Det arbetsprogram som Europeiska kommissionen godkände den 11 oktober 2000 tas upp på följande webbsida: http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm
 • På samma webbsida finns också ett dokument där de frågor behandlas som tas upp i gruppen för expertkunskapens demokratisering och upprättandet av europeiska vetenskapliga referenser.

PLEASE GO TO THE QUESTIONNAIRE

Top

Senaste nytt

Brevlada

Sökning

Information