BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

EUROPAEuropa
Europese commissie

Onderzoek
dadeenfrnlptfisv

De rol van expertise in de besluitvorming en in het openbare debat in Europa

Het debat dat de laatste tijd in Europa wordt gevoerd betreffende kwesties zoals BSE ("gekke koeienziekte") en het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen heeft de noodzaak aangetoond van een beter contact tussen deskundigen, met name deskundigen die over wetenschappelijke expertise beschikken , het publiek en de beleidsvormers in verband met aangelegenheden die het dagelijks leven van de burger betreffen. De Europese Commissie onderzoekt op het ogenblik nieuwe manieren om deskundigen in te schakelen teneinde de kwaliteit van de beleidsvorming en het publieke debat te verhogen. Tot de aspecten die thans worden onderzocht behoren de timing van de raadpleging, de gedragslijn ten aanzien van onzekerheids- en risicofactoren en de rol van de media.

Om dit debat in goede banen te leiden heeft de Commissie een werkgroep opgericht betreffende "Democratisering van de expertise en het vaststellen van Europese wetenschappelijke referenties". Deze werkgroep houdt zich in het bijzonder bezig met vraagstukken zoals transparantie, toegang, pluralisme, controleerbaarheid, kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van de expertise in de beleidsvorming. De resultaten daarvan zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van een Witboek betreffende Europees Governance "Verbetering van de democratie in de Europese Unie", dat deze zomer zal worden gepubliceerd.

In het kader van dit proces zou de werkgroep kennis willen nemen van de meningen betreffende deze aangelegenheden van beleidsvormers, deskundigen (vooral wanneer zij hebben bijgedragen tot het beleidsvormingsproces) en het publiek, met inbegrip van representatieve groepen. U wordt bijgevolg verzocht in bijgaande vragenlijst op- en aanmerkingen te geven.

***********

 • De rol van deskundigen in de beleidsvorming en het openbare debat in het algemeen (bijvoorbeeld onafhankelijkheid, transparantie, adequaatheid, enz.)
 • De timing van de raadpleging van deskundigen in de verschillende fasen van het beleidsvormingsproces.
 • Soort en draagwijdte van de deskundige adviezen
 • De selectie van deskundigen (bv. wie selecteert; hoe wordt omgegaan met gevestigde belangen?)
 • Hoe dienen de deskundigen informatie onderling uit te wisselen?
 • Wat dient er te worden gedaan wanneer deskundigen het niet eens zijn (bv. twee denkrichtingen; minderheidsopvattingen)?
 • Welke houding dienen de deskundigen en de beleidsvormers in te nemen ten aanzien van onzekerheidsfactoren in de kennis?
 • Voorlichting van het publiek ten aanzien van de deskundige adviezen die in het beleidsvormingsproces worden gebruikt.
 • Hoe kan het deskundig advies begrijpelijk en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek?
 • Dialoog en wederzijds leerproces tussen deskundigen en het publiek.
 • Rol van de media.
 • Overige aspecten.

Tevens zal u worden gevraagd uw gedachten betreffende de idee van Europese wetenschappelijke referentiesystemen kenbaar te maken. Dit begrip moet nog nader worden gedefinieerd, maar men mag ervan uitgaan dat het de vorming van expertisenetwerken en de totstandbrenging van betrouwbare en erkende systemen voor de validatie en vergelijking van wetenschappelijke resultaten en van analyse-, controle- en certificeringsmethoden zal omvatten.

Hoewel niet op alle vragen behoeft te worden geantwoord, zal invulling van de vragenlijst on-line waarschijnlijk ten minste 20 minuten in beslag nemen.

Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen of inzenden van de vragenlijst gelieve u een e-mail te zenden aan rtd-governance@ec.europa.eu, of een faxbericht naar + 32 2 296.3024.

Bijdragen dienen te worden ingezonden vr dinsdag 15 mei 2001.

Voor nadere gegevens kunt u de volgende websites raadplegen:

 • Het Witboek omvat een aantal gebieden, en bijzonderheden betreffende het door de Europese Commissie op 11 oktober 2000 goedgekeurde werkprogramma zijn te vinden op http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm
 • Een document waarin een overzicht wordt gegeven van de vraagstukken die worden behandeld door de werkgroep "Democratisering van de expertise en het vaststellen van Europese wetenschappelijke referenties" is eveneens te vinden op deze web site.

PLEASE GO TO THE QUESTIONNAIRE

Top

Wat is er nieuw?

Brievenbus

Zoekfunctie

Uw opmerkingen