OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus.

Euroopan lippuEuropa
Euroopan komissio

Tutkimus
dadeenfrnlptfisv

Asiantuntijatiedon rooli eurooppalaisessa päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa

Keskustelu, jota Euroopassa on viime aikoina käyty BSE-taudin ("hullun lehmän taudin") ja geneettisesti muunneltujen organismien kaltaisista kysymyksistä, on osoittanut, että tällaisissa kansalaisten jokapäiväistä elämää koskettavissa kysymyksissä tarvitaan toimivampi yhteys tieteellisten asiantuntijoiden, suuren yleisön ja poliittisten päätöksentekijöiden välillä. Euroopan komissio selvittää parhaillaan uusia tapoja, joilla voitaisiin organisoida asiantuntijatiedon käyttöä päätöksenteon ja julkisen keskustelun laadun parantamiseksi. Tarkasteltavia kysymyksiä ovat muun muassa asiantuntijoiden kuulemisen ajoitus, epävarmuustekijöitä ja riskejä sisältävien kysymysten käsittely sekä tiedotusvälineiden rooli.

Asiasta käytävän keskustelun kohdentamiseksi tarkemmin komissio on perustanut "asiantuntijatiedon demokratisointia ja Euroopan tieteellisten referenssijärjestelmien luomista käsittelevän työryhmän. Työryhmän tarkastelemia kysymyksiä ovat erityisesti poliittisen päätöksenteon tukena käytettävän asiantuntijatiedon avoimuus, käyttömahdollisuudet, moniarvoisuus, vastuullisuus, laatu, luotettavuus ja riippumattomuus. Työryhmän työn tuloksia käytetään apuna laadittaessa eurooppalaista hallintotapaa koskevaa valkoista kirjaa "Demokratian syventäminen Euroopan unionissa", joka on määrä julkaista kesällä 2001.

Tähän työhön liittyen työryhmä haluaisi kuulla päätöksentekijöiden, asiantuntijoiden (erityisesti poliittisissa päätöksentekoprosesseissa myötävaikuttaneiden asiantuntijoiden) sekä suuren yleisön ja eturyhmien mielipiteitä näistä kysymyksistä. Tätä varten pyydämme Teitä esittämään kommentteja käyttäen apuna oheista kyselylomaketta.

Kyselylomakkeessa pyydetään vastaajia yksilöimään ongelmia, luettelemaan nykyisin käytössä olevia hyödyllisiä toimintatapoja sekä esittämään ehdotuksia seuraavien kysymysten osalta:

 • asiantuntijoiden rooli päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa yleensä (esim. riippumattomuus, avoimuus, riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus ym.)
 • asiantuntijoiden kuulemisen ajoitus päätöksentekoprosessin eri vaiheissa
 • käytetyn asiantuntijatiedon tyyppi ja valikoima
 • asiantuntijoiden valinta (esim. kuka suorittaa valinnan; jääviyskysymysten ratkaiseminen)
 • tiedon jakaminen asiantuntijoiden keskuudessa (miten tietoa olisi jaettava)
 • toiminta siinä tapauksessa, että asiantuntijat ovat erimielisiä (esim. kaksi eri koulukuntaa; vähemmistönä olevat näkemykset)
 • asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden toiminta silloin, kun tietämys on epävarmaa
 • tiedon antaminen suurelle yleisölle päätöksenteon tukena käytetystä asiantuntijatiedosta
 • asiantuntijatiedon tekeminen ymmärrettäväksi yleisölle ja tiedon saattaminen yleisön käyttöön
 • asiantuntijoiden ja yleisön välinen vuoropuhelu ja keskinäinen oppiminen
 • tiedotusvälineiden rooli
 • muut kysymykset

Lisäksi pyydetään näkemyksiä Euroopan tieteellisten referenssijärjestelmien konseptista. Kyseistä konseptia ei ole vielä määritelty tarkoin, mutta voidaan olettaa, että sen osatekijöitä tulevat olemaan osaamiskeskusten verkostoituminen sekä luotettavien ja yleisesti hyväksyttyjen järjestelmien luominen tieteellisten tutkimustulosten ja analyysimenetelmien validointia ja vertailua sekä seurantaa ja sertifiointia varten.

Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen ei ole välttämätöntä. Online-kyselylomakkeen täyttämiseen on kuitenkin syytä varata aikaa vähintään 20 minuuttia.

Jos kyselylomakkeen täyttämisessä tai lähettämisessä ilmenee ongelmia, lähettäkää sähköpostiviesti osoitteeseen rtd-governance@ec.europa.eu, tai faksi numeroon + 32 2 296.3024.

Vastaukset pyydetään lähettämään viimeistään tiistaina 15. toukokuuta 2001.

Lisätietoja on saatavissa seuraavilta Internet-sivuilta:

 • Osoitteessa http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm on luettavissa tulevaa valkoista kirjaa koskeva työsuunnitelma, jonka Euroopan komissio hyväksyi 11. lokakuuta 2000. Työsuunnitelmassa käsitellään valkoisen kirjan kattamia eri osa-alueita.
 • Yllä olevassa osoitteessa löytyy myös asiakirja, jossa määritellään "asiantuntijatiedon demokratisointia ja Euroopan tieteellisten referenssijärjestelmien luomista" käsittelevän työryhmän tarkastelemat kysymykset.

Olkaa hyvä ja siirtykää kyselylomakkeeseen.

Top

Mitä uutta ?

Kirjelaatikko

Haku

Tietoja