Europeiska kommissionen

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure How to get involved in the EU 7th Framework Programme for Research

Vem får ansöka?

Vilka slags deltagare?

Att delta i FP7 är öppet för en rad organisationer och enskilda personer:

 • forskargrupper vid universitet eller forskningsinstitut;
 • företag som vill förnya sig;
 • små eller medelstora företag;
 • sammanslutningar eller grupperingar för små och medelstora företag;
 • offentliga eller statliga administrationer (lokala, regionala eller nationella);
 • nyblivna forskare (doktorander);
 • erfarna forskare;
 • institutioner som bedriver forskningsinfrastruktur som är av intresse över gränserna;
 • organisationer och forskare från tredjeland;
 • internationella organisationer;
 • det civila samhällets organisationer.

Ovanstående lista är inte uttömmande utan visar endast exempel.

Olika regler för deltagande gäller beroende på forskningsinitiativet i fråga.

Från vilka länder?

I allmänhet är FP7 öppet för deltagare från världens alla länder. Förfaringssättet för möjligheterna att delta och få anslag skiljer sig åt för olika grupper av länder.

Ganska naturligt har EU:s medlemsstater mest rättigheter och störst tillgång till anslagen. Exakt samma villkor som för medlemsstaterna gäller för de länder som associeras med FP7 (de länder som betalar en andel av den totala budgeten för FP7). I FP6 omfattade dessa länder EES-länderna (Island, Norge och Liechtenstein), kandidatländerna (till exempel Turkiet och Kroatien) samt Israel och Schweiz.

En annan viktig grupp är partnerländerna i det internationella samarbetet (till exempel Ryssland och andra östeuropeiska och centralasiatiska stater, utvecklingsländer, Medelhavets partnerländer och länder på västra Balkan). Deltagare från dessa länder har rätt till anslag på samma villkor som EU:s medlemsstater. Den enda restriktionen för dem är att konsortiet först måste ha ett obligatoriskt minimiantal deltagare från EU:s medlemsstater eller från något av de associerade länderna.

Det är också möjligt för ett industrialiserat höginkomstland att delta om det finansierar sig självt och EU-medel endast beviljas i undantagsfall.

Samarbete med ”tredjeland” uppmuntras uttryckligen i FP7. Två särskilda målsättningar gäller här:

 • att stödja Europas konkurrenskraft inom utvalda fält genom strategiska partnerskap med tredjeland och initiativ som uppmuntrar de bästa forskarna från tredjeland att arbeta inom och med Europa;
 • att ta upp särskilda problem som antingen är av en global karaktär eller som tredjeland ofta står inför grundat på ömsesidigt intresse och ömsesidig nytta.

När det gäller tredjeland gynnar FP7 slutligen också utgående och inkommande stipendier för att främja samarbetet med forskargrupper utanför Europa.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Upp