FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Ako sa zapojiť do 7. rámcového programu EÚ pre výskum

Kto sa môže zúčastniť?

Aké typy účastníkov existujú?

Účasť v 7. RP je otvorená širokej škále organizácií a jednotlivcov. V rámci programu platia rozdielne pravidlá účasti, ktoré sa líšia podľa výskumnej iniciatívy:

 • výskumné skupiny na univerzitách alebo vo výskumných inštitúciách;
 • spoločnosti so záujmom o inováciu;
 • malé alebo stredné podniky (MSP);
 • asociácie a zoskupenia MSP;
 • verejné alebo štátne úrady (miestne, regionálne alebo celoštátne);
 • začínajúci výskumní pracovníci (študenti postgraduálneho štúdia);
 • skúsení výskumní pracovníci;
 • inštitúcie spravujúce výskumné infraštruktúry nadnárodného záujmu;
 • organizácie alebo výskumníci z tretích krajín;
 • medzinárodné organizácie;
 • organizácie občianskej spoločnosti.

Vyššie uvedený zoznam je len orientačný, nie úplný.

Ktoré krajiny sa môžu zúčastniť?

Všeobecným princípom 7. RP je účasť otvorená ktorejkoľvek krajine na svete. Postupy potrebné pre účasť a možnosti financovania sa líšia pre jednotlivé skupiny krajín.

Členské štáty EÚ môžu, prirodzene, využívať najväčšie práva a prístup k financovaniu. Úplne rovnaké podmienky ako pre členské štáty platia pre krajiny zapojené do 7. RP (krajiny, ktoré platia podiel do celkového rozpočtu 7. RP). V 6. RP patrili do EEA (Európsky hospodársky priestor) tieto krajiny: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, kandidátske krajiny (napr. Turecko, Chorvátsko), ako aj Izrael a Švajčiarsko.

Ďalšou dôležitou skupinou sú partnerské krajiny v oblasti medzinárodnej spolupráce (napr. Rusko a iné východoeurópske štáty, štáty strednej Ázie a rozvojové krajiny, stredomorské partnerské štáty, západobalkánske štáty). Účastníci z týchto krajín majú právo na finančnú podporu podľa rovnakých podmienok ako členské štáty EÚ. Jediným obmedzením je, že v konzorciách musí byť dodržaný minimálny stanovený počet účastníkov z členských štátov alebo z pridružených krajín.

Účasť štátov s rozvinutým priemyslom a vysokými príjmami je tiež možná, ale iba na základe samofinancovania, s finančnou účasťou EÚ len vo výnimočných prípadoch.

7. RP výslovne podporuje spoluprácu s „tretími krajinami“, pričom sa uplatňujú dva špecifické ciele:

 • podporiť európsku konkurencieschopnosť vo vybraných oblastiach pomocou strategických partnerstiev s tretími štátmi, a iniciatívy, ktoré podporujú najlepších vedcov z tretích krajín, aby pracovali v a s Európou;
 • riešiť špecifické problémy, ktoré majú buď globálny charakter alebo im bežne čelia tretie krajiny, na základe obojstranného záujmu a prospechu.

Napokon, s ohľadom na tretie krajiny, 7. RP zastrešuje aj medzinárodné pobytové štipendiá na podporu spolupráce s výskumnými skupinami mimo Európy.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Hore