Komisja Europejska

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak przyłączyć się do siódmego programu
ramowego UE w zakresie badań naukowych

Kto może uczestniczyć w programie?

Kto może być wnioskodawcą?

W 7PR mogą brać udział różne organizacje i osoby:

 • zespoły badawcze na uniwersytetach lub przy instytucjach badawczych;
 • przedsiębiorstwa mające zamiar wprowadzić innowacje;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);
 • stowarzyszenia lub grupy MŚP;
 • administracja publiczna lub rządowa (lokalna, regionalna lub krajowa);
 • początkujący naukowcy (doktoranci);
 • doświadczeni naukowcy;
 • instytucje wspierające infrastruktury badawcze o międzynarodowym znaczeniu;
 • organizacje i naukowcy z państw trzecich;
 • organizacje międzynarodowe;
 • organizacje społeczne.

Powyższa lista jest jedynie orientacyjna, a nie wyczerpująca.

W zależności od inicjatywy badawczej stosowane są różne zasady udziału.

Z jakich państw?

Zgodnie z ogólną zasadą 7PR jest otwarty dla uczestników z jakiegokolwiek państwa na świecie. Stosowane są różne procedury uczestnictwa i środki finansowania dla różnych grup państw.

Państwa członkowskie UE mają oczywiście zagwarantowane pierwszeństwo w dostępie do środków finansowania. Dokładnie takie same zasady jak w przypadku państw członkowskich stosowane są do państw stowarzyszonych w 7PR (państwa pokrywające część całkowitego budżetu 7PR). W 6PR kraje te obejmowały kraje EOG (Islandię, Norwegię, Liechtenstein), kraje kandydujące (np. Turcję, Chorwację), a także Izrael i Szwajcarię.

Inną ważną grupą są partnerskie kraje współpracy międzynarodowej (np. Rosja i inne państwa Europy Wschodniej i Azji Środkowej, państwa rozwijające się, Śródziemnomorskie Kraje Partnerskie, państwa Bałkanów Zachodnich). Uczestnicy z tych państw mają prawo do finansowania na tych samych zasadach co państwa członkowskie UE. Jedynym ograniczeniem dla nich jest to, że konsorcja muszą najpierw zebrać wymaganą minimalną liczbę uczestników z państw członkowskich lub państw stowarzyszonych.

Udział naukowców z uprzemysłowionych państw o wysokim dochodzie jest również możliwy, oparty na zasadzie samofinansowania, przy czym tylko w wyjątkowych wypadkach przyznawane są wspólnotowe środki finansowania.

W ramach 7PR wyraźnie promowana jest współpraca z „państwami trzecimi”, co ma na celu:

 • wspieranie europejskiej konkurencyjności w wybranych dziedzinachpoprzez strategiczne partnerstwo z państwami trzecimi oraz wspieranie inicjatyw zachęcających najlepszych naukowców z państw trzecich do pracy w Europie i z Europą;
 • podejmowanie specyficznych zagadnień o charakterze globalnym lub problemów, w obliczu których na ogół stoją państwa trzecie, na zasadzie obopólnych interesów i korzyści.

Na koniec, w odniesieniu do państw trzecich, 7PR przyznaje również wjazdowe i wyjazdowe stypendia międzynarodowe, tym samym sprzyjając współpracy z zespołami badawczymi spoza Europy.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Do góry