FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kā iesaistīties ES 7. pamatprogrammā
pētniecības pasākumiem

Kas var pieteikties?

Kāda veida dalībnieki?

Līdzdalība 7. pamatprogrammā ir atvērta plašam organizāciju un personu lokam. Tiek piemēroti dažādi līdzdalības noteikumi, ko nosaka konkrētā pētniecības iniciatīva:

 • pētniecības grupas universitātēs vai pētniecības institūtos;
 • uzņēmumi, kuru nolūks ir ieviest jauninājumus;
 • mazi un vidēji uzņēmumi (MVU);
 • MVU apvienības vai grupas;
 • valsts vai valdības administrācija (vietēja, reģionāla vai valsts);
 • zinātnieki agrīnā profesionālās darbības posmā (augstskolas diplomu ieguvušie studenti);
 • pieredzējuši pētnieki;
 • iestādes, kas vada pētniecības infrastruktūras starptautiskās interesēs;
 • organizācijas un pētnieki no trešajām valstīm;
 • starptautiskas organizācijas;
 • pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Iepriekšminētais saraksts ir tikai norādošs, bet ne pilnīgs.

Different participation rules apply, depending on the research initiative in question.

No kurām valstīm?

7. pamatprogrammas vispārīgs princips ir tās atvērtība līdzdalībai no jebkuras valsts pasaulē. Līdzdalības procedūras un finansējuma iespējas dažādām valstu grupām ir atšķirīgas.

Protams, ES dalībvalstīm tiek piedāvātas visplašākās tiesības un iespējas iegūt finansējumu. Tieši tādi paši noteikumi, kādi ir dalībvalstīm, tiek piemēroti valstīm, kas pievienojušās 7. pamatprogrammai (valstīm, kas maksā līdzdalības daļu vispārējā 7. pamatprogrammas budžetā). Sestajā pamatprogrammā tās bija EEZ valstis (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina), kandidātvalstis (piem., Turcija, Horvātija), kā arī Izraēla un Šveice.

Otra nozīmīga grupa ir starptautiskās sadarbības partnervalstis (piemēram, Krievija un citas Austrumeiropas un Vidusāzijas valstis, jaunattīstības valstis, Vidusjūras partnervalstis, Rietumbalkānu valstis). Dalībnieki no šīm valstīm ir tiesīgi saņemt finansējumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā ES dalībvalstis. Vienīgais tiem piemērotais ierobežojums ir nosacījums, ka konsorcijā vispirms jābūt minimālajam dalībnieku skaitam no dalībvalstīm vai ar pamatprogrammu saistītajām valstīm.

Uz pašfinansējuma bāzes līdzdalība iespējama arī rūpnieciski attīstītajām valstīm ar augstu ienākumu līmeni, ES finansējumu piešķirot tikai ārkārtas gadījumos.

7. pamatprogramma skaidri atbalsta sadarbību ar “trešām valstīm”. Tam ir divi mērķi:

 • lai veicinātu Eiropas konkurētspēju izraudzītajās jomās, izmantojot stratēģisku sadarbību ar trešām valstīm un iniciatīvas, kas rosina labākos trešo valstu zinātniekus strādāt Eiropā un sadarboties ar to;
 • lai risinātu konkrētas globāla rakstura problēmas vai tādas, ar kurām parasti sastopas trešās valstis, pamatojoties uz abpusējām interesēm un abpusējiem ieguvumiem.

Visbeidzot, attiecībā uz trešām valstīm 7. pamatprogramma nodrošina arī finansiālu atbalstu zinātniekiem, kas ierodas strādāt ES vai dodas apgūt pieredzi ārpus tās, lai veicinātu sadarbību ar pētniecības grupām ārpus Eiropas.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Uz augšu