FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kaip dalyvauti ES 7-oje bendrojoje
mokslinių tyrimų programoje

Kas gali teikti paraiškas?

Kas gali dalyvauti?

BP7 gali dalyvauti įvairios organizacijos ir fiziniai asmenys:

 • mokslinių tyrimų grupės universitetuose arba moksliniuose institutuose;
 • bendrovės, numatančios diegti inovacijas;
 • mažos arba vidutinės įmonės (MVĮ);
 • MVĮ susivienijimai arba grupės;
 • viešojo administravimo arba valstybinio valdymo institucijos (vietinės, regioninės arba nacionalinės);
 • tyrėjai, pradedantys savarankišką mokslinę veiklą (magistrantūros studentai);
 • patyrę mokslininkai;
 • institucijos, kuriose veikia tarpvalstybinės reikšmės mokslinių tyrimų infrastruktūros;
 • trečiųjų šalių organizacijos ir mokslininkai;
 • tarptautinės organizacijos;
 • pilietinės visuomenės organizacijos.

Pateiktasis sąrašas padeda susigaudyti, tačiau nėra išsamus.

Taikomos skirtingos dalyvavimo taisyklės, kurios priklauso nuo konkrečios mokslinių tyrimų iniciatyvos.

Iš kurių šalių?

Paprastai FP7 yra atvira dalyviams iš bet kurios pasaulio šalies. Tačiau skirtingų šalių grupių dalyvavimo procedūros ir finansavimo galimybės skiriasi.

Savaime suprantama, kad didžiausias teises ir daugiausia galimybių gauti finansavimą turi ES valstybės narės. Visiškai tokios pat sąlygos taikomos ir BP7 asocijuotoms šalims (šalims, mokančioms įnašus į bendrą BP7 biudžetą). BP6 šios šalys yra EEE šalys (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas), šalys kandidatės (pvz., Turkija, Kroatija), taip pat Izraelis ir Šveicarija.

Dar viena svarbi grupė yra Tarptautinio bendradarbiavimo šalys partnerės (t. y. Rusija bei kitos Rytų Europos ir Vidurio Azijos šalys, besivystančios šalys, Viduržemio jūros šalys partnerės ir Vakarų Balkanų šalys). Dalyviai iš šių šalių turi teisę gauti finansavimą tokiomis pat sąlygomis kaip ir dalyviai iš ES valstybių narių. Vienintelis jiems taikomas apribojimas – pirmiausia sudaryti tokius konsorciumus, kuriuose būtų ne mažiau negu nustatyta dalyvių iš valstybių narių arba asocijuotų šalių.

Programoje gali būti dalyvių iš didelių pajamų pramoninių šalių, tačiau savęs finansavimo pagrindais, tuo tarpu ES subsidijos arba stipendijos jiems suteikiamos tik išskirtiniais atvejais.

BP7 akivaizdžiai skatina bendradarbiavimą su „trečiosiomis šalimis“.

Taip norima įgyvendinti du konkrečius tikslus:

 • remti Europos konkurencingumą pasirinktose srityse per strategines partnerystes su trečiosiomis šalimis, taip pat palaikyti iniciatyvas, skatinančias geriausius trečiųjų šalių mokslininkus dirbti Europoje ir bendradarbiauti su ja;
 • bendro intereso ir bendros naudos pagrindu spręsti specifines problemas, kurios yra pasaulinio pobūdžio arba paprastai kyla trečiosioms šalims.

Pagaliau, atsižvelgdama į trečiąsias šalis, BP7 teikia tarptautines stipendijas išvykstantiems ir atvykstantiems mokslininkams, taip skatindama bendradarbiavimą su mokslinių tyrimų grupėmis už Europos sienų.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Į viršų