Euroopa Komisjon - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuidas ühineda ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga

Millised on sobivad kandidaadid?

Millised on osalejate tüübid?

RP7s osalemine on avatud väga paljudele erinevatele organisatsioonidele ja üksikisikutele:

 • ülikoolide või uurimisinstituutide uurimisrühmad;
 • innovatiivset ideed arendavad ettevõtted;
 • väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd);
 • VKEde liidud ja rühmitused;
 • avalik või riiklik haldus (kohalikul, regionaalsel või riiklikul tasandil);
 • tööd alustavad teadlased (kraadi omandavad üliõpilased);
 • kogemustega teadlased;
 • riigiülest huvi pakkuvaid teadusuuringute infrastruktuure juhtivad asutused;
 • kolmandatest riikidest pärit organisatsioonid ja teadlased;
 • rahvusvahelised organisatsioonid;
 • kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Loetelu sisaldab vaid näiteid ega ole ammendav.

Programmis osalejatele kehtivad erinevad nõuded, mis olenevad vastavast teadusuuringu algatusest.

Missugustest riikidest?

RP7 üheks peamiseks põhimõtteks on avatus ükskõik millistest riikidest pärit osalejaile. Erinevatele riikide rühmadele kehtivad erinevad osalemismenetlused ja rahastamisvõimalused.

Üsna loomulikult on suurimad õigused ning ligipääs toetustele ELi liikmesriikidel. Liikmesriikidega täielikult võrdsed tingimused kehtivad RP7ga assotsieerunud riikidele (riikidele, kes maksavad RP7 kogueelarvesse suunatavat osalustasu). RP6s hõlmasid need riigid EMP riike (Island, Norra, Lichtenstein), kandidaatriike (näiteks Türgi, Horvaatia) ning Iisraeli ja Šveits.

Teise olulise rühma moodustavad rahvusvahelise koostöö partnerriigid (nt Venemaa ja teised Ida-Euroopa ning Kesk-Aasia riigid, arengumaad, Vahemere piirkonna partnerriigid, Lääne-Balkani riigid). Nendest riikidest pärit osalejatel on toetustele samasugused õigused, nagu ELi liikmesriikidel. Ainsaks neile kehtivaks piiranguks on eeltingimus, mille kohaselt konsortsium peab esmalt kaasama vajaliku miinimumarvu liikmesriikidest või assotsieerunud riikidest pärit osalejaid.

Suure sissetulekuga tööstusriikidest pärit kandidaatidel on võimalik programmis osaleda ka omarahastamise korras, mispuhul EL võimaldab toetusi vaid erandjuhtudel.

RP7 toetab eriti aktiivselt just koostööd „kolmandate riikidega”. Antud koostöö puhul peetakse eriliselt silmas just järgmist kahte eesmärki:

 • tugevdada Euroopa konkurentsivõimet valitud valdkondades kolmandate riikidega sõlmitavate strateegiliste partnerlussuhete ning algatuste kaudu, mis kutsuvad kolmandate riikide parimaid teadlasi Euroopasse ning koostööle Euroopaga;
 • lahendada vastastikuse huvi ning kasusaamise alusel spetsiifilisi probleeme, mis on kas globaalse iseloomuga või esinevad sageli just kolmandates riikides.

Lisaks võimaldab RP7 kolmandaid riike silmas pidades ka rahvusvahelisi Euroopasse ja Euroopast välja suunatud stipendiume, toetamaks koostööd Euroopast väljaspool tegutsevate uurimisrühmadega.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Üles