FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Как да участваме в 7ма Рамкова програма на ЕС за научни изследвания

Кой може да кандидатства?

Какъв вид участници?

Участието в 7РП е отворено за широк спектър от организации и индивидуални участници:

 • научноизследователски групи от университети и научноизследователски институти
 • предприятия, ориентирани към внедряване на иновации
 • малки и средни предприятия (SMEs)
 • сдружения или групи от малки и средни предприятия
 • публични или правителствени администрации (местни, регионални или национални)
 • млади научни работници (докторанти, специализанти)
 • утвърдени научни работници
 • институции, експлоатиращи научноизследователски инфраструктури от транснационален интерес
 • организации и изследователи от трети страни
 • международни организации
 • организации на гражданското общество.

Горният списък е само показателен, а не изчерпателен.

Прилагат се различни правила за участие, в зависимост от конкретната научноизследователска инициатива.

От кои страни?

Като цяло 7РП е отворена за участие на всяка страна в света. Процедурите за участие и възможностите за финансиране се различават за различните групи страни.

Съвсем естествено, държавите-членки на ЕС притежават по-широки права и достъп до финансиране. Съвсем същите условия като тези на държавите-членки се прилагат по отношение на страните, асоциирани към 7РП (страни, заплащащи дял от общия бюджет на 7РП). В 6РП това включваше държавите от Европейското икономическо пространство (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн), страните кандидатки (напр. Турция, Хърватия), също Израел и Швейцария.

Друга важна група са страните-партньори по международното сътрудничество (например Русия и други страни от Източна Европа и Централна Азия, развиващите се страни, страните партньори от Средиземноморския басейн, страните от Западните Балкани). Участниците от тези страни имат право на финансиране при същите условия като държавите-членки на ЕС. Единствените ограничения за тях са, че консорциумите преди всичко трябва да имат минимален брой участници от държавите-членки или от асоциираните страни.

Участието на индустриализирани страни с висок доход също е възможно, но на базата на самофинансиране; за тях финансиране от ЕС се предоставя само в изключителни случаи.

В 7РП сътрудничеството с „трети страни“ се насърчава специално.

Тук се поставят две специфични цели:

 • да се подпомага европейската конкурентоспособност в избрани области с помощта на стратегически партньорства с трети страни и инициативи, които насърчават най-добрите учени от тези страни да работят в- и с Европа;
 • въз основа на взаимни интереси и взаимна полза да се разглеждат специфични проблеми, които или са от глобален характер, или обикновено трети страни са изправени пред тях.

Накрая, по отношение на трети страни, 7РП също предоставя международни стипендии в- и извън Европа, за да поощри сътрудничеството с научноизследователските групи извън Европа.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Нагоре