FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kako se vključiti
v 7. okvirni program EU za raziskave

Kaj je 7. OP? Osnove

Celotno ime 7. OP je Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj. Trajal bo sedem let, in sicer od leta 2007 do 2013. Skupni proračun programa znaša več kot 50 milijard evrov. To pomeni precejšnje povečanje v primerjavi s prejšnjim 6. okvirnim programom (41-odstotno povečanje po cenah iz leta 2004, 63-odstotno povečanje po tekočih cenah), kar je odraz prednostne vloge, ki ga imajo raziskave v Evropi.

7. OP je ključno orodje, s katerim se Evropa odziva na potrebe v smislu delovnih mest in konkurenčnosti in s katerim ohranja svoj vodilni položaj v globalni ekonomiji znanja.

Ta denarna sredstva bodo (večinoma) porabljena za podporo raziskovalcem po vsej Evropi in izven nje ter za sofinanciranje raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih projektov. Podpore se bodo dodeljevale na podlagi razpisov za oddajo predlogov in medsebojnega ocenjevanja, pri čemer je pričakovati močno konkurenco.

Da bi dejavnosti, ki jih 7. OP financira, lahko dopolnjevale nacionalne raziskovalne programe, morajo imeti „evropsko dodano vrednost“. Eden glavnih vidikov evropske dodane vrednosti je transnacionalnost številnih ukrepov: raziskovalne projekte izvajajo konzorciji z udeleženci iz različnih evropskih (in drugih) držav; štipendije v okviru 7. OP zahtevajo mobilnost prek nacionalnih meja. Številni raziskovalni izzivi (npr. raziskava fuzije) so dejansko tako zapleteni, da se jih je mogoče lotevati le na evropski ravni.

V okviru 7. OP pa obstaja tudi nov ukrep za „posamezne skupine“, za katere ne velja obveznost transnacionalnega sodelovanja. V tem primeru „evropska dodana vrednost“ leži v večanju konkurenčnosti med znanstveniki na področju temeljnih „pionirskih“ raziskav tako na nacionalni kot na evropski ravni.

7. OP je naravni naslednik predhodnega 6. OP in rezultat večletnih posvetovanj z raziskovalci iz javnega in zasebnega sektorja, gospodarstveniki ter snovalci političnih odločitev v Evropi. 7. OP je večji in hkrati izčrpnejši od svojih predhodnikov. Zaradi precej poenostavljenih postopkov pa je tudi bolj prilagodljiv.

Okvirni programi za raziskave imajo dva glavna strateška cilja:

  • okrepiti znanstveno in tehnološko podlago evropske industrije;
  • spodbuditi mednarodno konkurenčnost, ob sočasnem pospeševanju raziskav, ki podpirajo politiko EU.
^Vrh

Kako se znajti

Sedemletni program, za katerega bo porabljeno več kot 50 milijard evrov in ki odraža vse vidike raziskovalne politike EU, je gotovo tudi nekoliko zapleten. Novinci se lahko res izgubijo v tej široki paleti tem, dejavnosti, shem financiranja itd. Vendar je pomoč na voljo!

V vseh državah članicah, ki so vključene v 7. OP, in v nekaterih drugih državah so vzpostavili nacionalne kontaktne točke, ki raziskovalcem in organizacijam, ki se želijo udeležiti, nudijo osebno svetovanje in pomoč. Stopite v stik s svojo nacionalno kontaktno točko po telefonu, faksu ali elektronski pošti v svojem jeziku in razložite svoj položaj in svoje zamisli.

Svetovalci imajo nalogo, da vas usmerijo v tisto področje 7. OP, ki bi vas lahko zanimalo, in da vam pri prijavi pomagajo. Z njihovo pomočjo boste veliko laže uredili vso potrebno papirologijo. Podrobnosti o naslovu „vaše“ nacionalne kontaktne točke boste našli na spletni strani cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Zakaj sodelovati?

Politika EU se, kar se razvoja raziskav za svetovno, na znanju temelječe gospodarstvo tiče, vse bolj osredotoča na raziskave, ki temeljijo na sodelovanju tako znotraj EU kot z zunanjimi raziskovalnimi partnerji. Koordinacija nacionalnih ali evropskih skupin, oblikovanje raziskovalnih mrež in povečanje mobilnosti posameznih raziskovalcev predstavljajo osrednje točke te politike. Povezovanje raziskovalnih skupin iz različnih držav je tudi način, kako se soočiti z razdrobljeno naravo evropskega raziskovalnega okolja.

Prvič na področju raziskovalnih programov EU lahko 7. OP sedaj tudi nudi podporo raziskovalnim projektom posameznih raziskovalcev/skupin, in sicer s programi novega Evropskega raziskovalnega sveta pod vodstvom raziskovalcev (glej spletno stran http://erc.europa.eu/).

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Vrh