FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Ako sa zapojiť do 7. rámcového programu EÚ pre výskum

Čo je 7. RP? Základné informácie

Úplný názov 7. RP je „Siedmy rámcový program pre výskum a technický rozvoj“. Bude trvať sedem rokov od roku 2007 do 2013. Na program je vyčlenený celkový rozpočet vyše 50 miliárd eur. Predstavuje výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim 6. rámcovým programom (nárast o 41% v cenách z roku 2004, 63% v súčasných cenách), čo je dôsledok vysokej priority výskumu v Európe.

7. RP je hlavným nástrojom, ktorý odpovedá na potreby Európy v oblasti zamestnanosti a konkurencieschopnosti, a na požiadavku udržania vedúceho postavenia v globálnej vedomostnej ekonomike.

Financie 7. RP budú z väčšej časti vynaložené na granty pre výskumných pracovníkov a organizácie v celej Európe i mimo nej, na spolufinancovanie technologického rozvoja a demonštračných projektov. Granty sú prideľované na základe výziev na predkladanie projektov a vzájomného profesionálneho preskúmania, ako i v rámci silnej konkurencie.

Činnosti financované zo 7. RP musia obsahovať „európsku pridanú hodnotu“ potrebnú na to, aby doplňovali vnútroštátne výskumné programy. Jednou z hlavných čŕt európskej pridanej hodnoty je medzinárodný aspekt mnohých činností: výskumné projekty sa realizujú združeniami účastníkov z rôznych európskych (a iných) krajín; účasť na 7. RP si vyžaduje medzinárodnú mobilitu. V skutočnosti je mnoho výziev pre výskum (napr. výskum jadrovej syntézy a pod.) natoľko komplexných, že ich možno riešiť len na európskej úrovni.

7. RP však obsahuje aj nové činnosti pre „individuálne tímy“ bez nevyhnutnosti medzinárodnej spolupráce. V takomto prípade „európska pridaná hodnota“ spočíva vo vytvorení konkurencie medzi vedcami zaoberajúci sa základným výskumom „na hraniciach súčasného poznania“ na európskej úrovni.

7. RP je prirodzeným pokračovaním predchádzajúceho programu, 6. RP, a je výsledkom rokov konzultácií s vedeckou obcou vo verejnom i súkromnom sektore, s ekonomickými subjektmi a s európskymi politikmi. 7. RP je väčší a komplexnejší ako predchádzajúce rámcové programy pre výskum. Je taktiež pružnejší a jednotlivé postupy sú omnoho jednoduchšie.

Rámcové programy pre výskum majú dva strategické ciele:

  • posilniť vedeckú a technologickú základňu európskeho priemyslu a;
  • podporiť medzinárodnú konkurenciu, a zároveň napomáhať výskumu, ktorý podporuje politiky EÚ.
^Hore

Ako sa zorientovať

Sedemročný program s rozpočtom vyše 50 miliárd eur reflektuje všetky črty výskumnej politiky EÚ a je, prirodzene, komplexný. Nováčik sa môže naozaj stratiť v množstve tém, činností, programov financovania atď. Ale pomoc je na dosah!

Vo všetkých členských štátoch EÚ, v krajinách zapojených do 7. RP a v niekoľkých ďalších krajinách boli zriadené Národné kontaktné body („NCP“), ktoré poskytujú priame rady a pomoc výskumným pracovníkom a organizáciám, ktoré sa na ňom chcú zúčastniť. Spojte sa so svojím NCP telefonicky, faxom alebo emailom vo svojom rodnom jazyku, vysvetlite im svoju situáciu a objasnite nápady.

Ich prácou je oboznámiť vás s tou časťou 7. RP, ktorá by vás mohla zaujímať, a pomôcť vám so žiadosťou. S ich podporou bude vyplnenie potrebných dokumentov omnoho jednoduchšie. Informácie o adrese „svojho“ Národného kontaktného bodu nájdete cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Prečo spolupracovať?

Politiky rozvoja výskumu EÚ zamerané na globálnu ekonomiku založenú na znalostiach sa čoraz viac zameriavajú na spoločný výskum tak v rámci EÚ, ako i v spolupráci so zahraničnými výskumnými partnermi. Koordináciou vnútroštátnych a európskych tímov, založením výskumných sietí a zvyšovaním mobility individuálnych výskumníkov tvoria jadro týchto politík. Spájanie výskumných tímov z rozdielnych krajín je tiež formou zjednocovania roztrieštenej situácie v európskom výskume.

Po prvýkrát v európskych výskumných programoch 7. RP podporuje výskumné projekty jednotlivých výskumníkov/tímov prostredníctvom programov orientovaných na výskumných pracovníkov s pomocou novej Európskej rady pre výskum (pozrite si http://erc.europa.eu/).

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Hore