Komisja Europejska

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak przyłączyć się do siódmego programu
ramowego UE w zakresie badań naukowych

Czym jest 7PR? Podstawy

Pełna nazwa 7PR to Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Program ten obejmuje siedem lat, od 2007 r. do 2013 r. Budżet programu wynosi ponad 50 mld euro. Stanowi to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim, szóstym programem ramowym (wzrost o 41% przy cenach z 2004 r., wzrost o 63% przy cenach bieżących) i jest odzwierciedleniem priorytetu przyznanego badaniom naukowym w Europie. 7PR jest głównym instrumentem wychodzącym naprzeciw potrzebom Europy w zakresie miejsc pracy i konkurencyjności oraz utrzymania pozycji lidera globalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Większa część tych funduszy będzie przeznaczona na granty badawcze dla uczestników z Europy i ze świata w celu współfinansowania projektów w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Granty są przyznawane na podstawie zaproszeń do składania wniosków oraz procedury ocen eksperckich. Odbywa się to w warunkach silnej konkurencji.

Aby działania finansowane przez 7PR uzupełniały krajowe programy
badawcze, muszą one stanowić „europejską wartość dodaną”. Jednym z kluczowych aspektów europejskiej wartości dodanej jest ponadnarodowość wielu działań: projekty badawcze realizowane są przez konsorcja skupiające uczestników z różnych europejskich (i innych) państw; stypendia 7PR wymagają międzynarodowej mobilności. W rzeczy samej, wiele wyzwań badawczych (np. badania nad syntezą jądrową itp.) jest tak złożonych, że można im sprostać tylko na poziomie europejskim.

Jednakże w 7PR opracowano też nowe działanie dla „zespołów indywidualnych”, bez zobowiązań współpracy międzynarodowej. W tym przypadku „europejska wartość dodana” polega na podniesieniu konkurencyjności naukowców zajmujących się fundamentalnymi badaniami pionierskimi z poziomu krajowego na poziom europejski.

7PR jest naturalnym następcą poprzedniego programu – 6PR – i stanowi wynik wieloletnich konsultacji ze społecznością naukową sektora prywatnego i publicznego, podmiotami gospodarczymi i instytucjami kształtowania polityki w Europie. 7PR jest bardziej obszerny i wszechstronny od swoich poprzedników. Jest on również bardziej elastyczy, o bardziej uproszczonych procedurach.

Programy ramowe w zakresie badań mają dwa zasadnicze cele
strategiczne:

  • wzmocnienie naukowej i technologicznej bazy przemysłu europejskiego, oraz;
  • stymulowanie jego konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnym promowaniu badań wspierających politykę UE.
^top

Jak korzystać z programu

Siedmioletni program, z budżetem wynoszącym ponad 50 mld euro, odzwierciedlający wszystkie aspekty wspólnotowej polityki w zakresie badań, jest – co oczywiste – programem wielowymiarowym. Nowi uczestnicy mogą czuć się zagubieni w różnorakich tematach, działaniach, mechanizmach finansowych itp. Lecz pomoc jest w zasięgu ręki!

We wszystkich państwach członkowskich UE, w państwach stowarzyszonych z 7PR i w kilku innych państwach powołano krajowe punkty kontaktowe (KPK), udzielające porad i pomocy badaczom oraz organizacjom planującym udział w programie. Z KPK mogą Państwo skontaktować się w swoim języku telefonicznie, faksem lub mailowo, przedstawiając swoją sytuację i pomysły. Zadaniem KPK jest nakierowanie Państwa na odpowiedni segment 7PR oraz pomoc przy wypełnianiu zgłoszenia. Z ich pomocą o wiele szybciej uporają się Państwo z wypełnieniem odpowiednich dokumentów. Dane adresowe najbliższego KPK znajdą Państwo na stroniecordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Dlaczego warto współpracować?

Działania wspólnotowe w zakresie rozwoju badań na rzecz globalnej gospodarki opartej na wiedzy coraz bardziej skupiają się na wspólnych badaniach, zarówno w Europie, jak i z zewnętrznymi partnerami badawczymi. Koordynacja krajowych i europejskich zespołów, organizowanie sieci badawczych oraz wzrost mobilności indywidualnych naukowców znajduje się w centrum tych działań. Połączenie zespołów badawczych z różnych państw jest również sposobem na przeciwdziałanie fragmentaryczności europejskich działań badawczych.

Po raz pierwszy w europejskich programach badawczych 7PR wspiera też projekty badawcze indywidualnych naukowców/zespołów dzięki programom nowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (patrz http://erc.europa.eu/).

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Do góry