An Coimisiún Eorpach

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Conas a bheith bainteach
le 7ú Creatchlár an AE um thaighde

Céard é FP7*? Na bunrudaí

Is é * An 7ú Creatchlár um Thaighde agus Fhorbairt Theicneolaíoch ainm iomlán FP7. Mairfidh sé seacht mbliana ó 2007 go 2013. Tá buiséad de os cionn €50 billiún ag an gclár. Is ionann é sin agus méadú substaintiúil i gcomparáid le Creatchlár FP6* roimhe (méadú de 41 % ag praghsanna 2004, 63 % ag praghsanna reatha), léiriú ar an tosaíocht ard a thugtar don taighde san Eoraip. Go deimhin, eochairuirlis is ea FP7* chun freagairt do riachtanais na hEorpa i dtéarmaí post agus iomaíochais, agus chun ceannaireacht a choimeád sa gheilleagar eolasbhunaithe domhanda.

Caithfear an t-airgead seo (den chuid is mó) ar dheontais do ghníomhaithe taighde ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin, chun taighde, forbairt theicneolaíoch agus tionscadail taispeána a chomhmhaoiniú. Sanntar deontais bunaithe ar ghlaonna ar thograí agus ar phróiseas athbhreithniú piaraí, le hiomaíocht láidir. Chun a bheith comhlántach le cláir náisiúnta thaighde, caithfidh ‘luach breise Eorpach’ a bheith ag gníomhaíochtaí a chistítear ó FP7*.

Gné rí-thábhachtach amháin den luach breise Eorpach is ea trasnáisiúntacht mórchuid beart: téann cuibhreannais i mbun na dtionscadal taighde le comhpháirtithe ó thíortha Eorpacha éagsúla (agus ó thíortha eile); éilíonn comhaltachtaí in FP7* gluaisteacht trasna teorainneacha náisiúnta. Go deimhin, tá roinnt dúshlán taighde (m.sh. taighde ar chomhleá, srl.) chomh casta sin nach féidir díriú orthu ach ag leibhéal Eorpach.

Ach in FP7* tá beart nua ann freisin le haghaidh ‘foirne aonair’ gan aon oibleagáid maidir le comhar trasnáisiúnta. Sa chás seo, is sa ‘luach breise Eorpach’ a luíonn foinse na hiomaíochta idir eolaithe i dtaighde bunúsach ‘ar thús cadhnaíochta’ a ardaíonn leibhéal an taighde sin ó leibhéal náisiúnta go leibhéal Eorpach.

Comharba nádúrtha is ea FP7* ar an gclár roimhe, FP6*, agus is toradh é ar bhlianta de chomhairliúchán idir an pobal taighde agus na hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon, le gníomhaithe eacnamúla, agus le cinnteoirí polaitiúla san Eoraip. Tá FP7* níos mó agus níos cuimsithí ná a réamhtheachtaithe. Tá sé níos solúbtha chomh maith agus tá na nósanna imeachta simplithe go mór.

Tá dhá cheann de phríomhchuspóirí straitéiseacha ag na Creatchláir um thaighde:

  • bonn eolaíoch agus teicneolaíoch thionscal na hEorpa a neartú;
  • a t-iomaíochas idirnáisiúnta a mhisniú, le linn dó taighde a thacaíonn le beartais an AE a chur chun cinn.
^Barr an leathanaigh

Conas do bhealach a dhéanamh tríd

Ní nach ionadh go ngabhann castacht áirithe le clár 7 mbliana a bhfuil breis is €50 billiún le caitheamh aige, agus a léiríonn gach gné de bheartas taighde an AE. D’fhéadfadh duine gan taithí dul ar strae san iliomad téarmaí, gníomhaíochtaí, scéimeanna maoinithe srl. Ach tá cuidiú ann ar fáil!

I ngach Ballstát AE, sna tíortha a bhfuil baint acu le FP7* agus i roinnt tíortha eile, bunaíodh Pointí Náisiúnta Teagmhála (‘NCPanna’) chun comhairle agus cabhair phearsanta a thabhairt do thaighdeoirí agus d’eagraíochtaí a bhfuil sé ar intinn acu a bheith rannpháirteach. Déan teagmháil le do NCP, trí ghlao gutháin, facs nó ríomhphost a chur i do theanga náisiúnta, agus mínigh do staid agus do chuid smaointe.

Is é jab na NCPanna tú a dhíriú chuig an chuid sin de FP7* a d’fhéadfadh a bheith inspéise duitse, agus cabhrú leat le d’iarratas.

Lena dtacaíocht siúd, beidh sé níos fusa agat do bhealach a dhéanamh tríd an bpáipéarachas riachtanach. Gheobhaidh tú sonraí sheoladh do Phointe Náisiúnta Teagmhála ag cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Cén fáth a ndéanfá comhoibriú?

Tá beartais an AE maidir le taighde a fhorbairt don gheilleagar domhanda eolasbhunaithe ag díriú níos mó ar chomharthaighde an t-am ar fad, laistigh den AE agus le páirtithe taighde seachtracha chomh maith. Is é a bhíonn ag croí beartas mar iad foirne náisiúnta agus Eorpacha a chomhordú, líonraí taighde a bhunú agus gluaisteacht taighdeoirí aonair a mhéadú. Bealach maith eile chun nádúr ilroinnte thírdhreach thaighde na hEorpa a cheartú is ea foirne taighde a thabhairt le chéile ó thíortha difriúla.

Den chéad uair i gcláir thaighde AE, féadfaidh FP7* tacú chomh maith anois le tionscadail thaighde de chuid taighdeoirí aonair/foirne trí chláir imscrúdaitheoir-threoraithe na Comhairle Taighde Eorpach nua (féach http://erc.europa.eu/).

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Barr an leathanaigh