European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuinka osallistua EU:n seitsemänteen
tutkimuksen puiteohjelmaan

Mikä PO7 on?

PO7:n täydellinen nimi on tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeva seitsemäs puiteohjelma. Ohjelma kestää seitsemän vuotta (2007–2013) ja sen kokonaisbudjetti on yli 50 miljardia euroa. Budjetti on huomattavasti suurempi kuin edellisen puiteohjelma PO6:n budjetti (vuoden 2004 hinnoilla kasvua 41%, vallitsevilla hinnoilla 63%). Tämä kuvastaa sitä, kuinka korkealla tärkeysjärjestyksessä tutkimus Euroopassa on. PO7 onkin tärkeä väline, jolla vastata Euroopan työllisyyttä ja kilpailukykyä koskeviin tarpeisiin, ja jolla säilyttää johtava asema maailmanlaajuisessa tietotaloudessa.

Rahoitus suunnataan (pääasiassa) kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolellakin olevien tutkijoiden apurahoihin, joilla osallistutaan tutkimus-, teknologian kehittämis- ja esittelyhankkeiden rahoitukseen. Apurahat myönnetään ehdotuspyyntöjen ja vertaisarvioinnin perusteella ja kilpailu on kovaa.

Täydentääkseen kansallisia tutkimusohjelmia PO7:n budjetista rahoitettavien toimien on luotava ”eurooppalaista lisäarvoa”. Yksi tärkeimmistä eurooppalaisen lisäarvon tekijöistä on monien toimien ylikansallisuus: tutkimushankkeita toteuttavat yhteenliittymät, joiden osallistujat tulevat eri puolilta Eurooppaa (ja sen ulkopuolelta); PO7:n apurahojen edellytyksenä on kansalliset rajat ylittävä liikkuvuus. Monet tutkimushaasteet (esimerkiksi fuusiotutkimus) ovatkin niin monimutkaisia, että niihin voidaan vastata ainoastaan eurooppalaisella tasolla.

Mutta PO7 sisältää myös uuden ulottuvuuden: yksittäiset tutkimusryhmät, joilta ei vaadita ylikansallista yhteistyötä. Niiden osalta eurooppalainen lisäarvo syntyy tieteen eturintamassa olevaa perustutkimusta tekevien tutkijoiden välisen kilpailun noustessa kansalliselta tasolta eurooppalaiselle tasolle

PO7 on edellisen puiteohjelman, PO6:n, luonnollinen seuraaja, ja se on syntynyt eurooppalaisen julkisen ja yksityisen sektorin tiedeyhteisön, taloudellisten toimijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden vuosia kestäneen konsultoinnin tuloksena. PO7 on sekä suurempi, että kattavampi kuin edeltäjänsä. Se on myös joustavampi ja siihen liittyvät menettelyt ovat selkeämpiä.

  • vahvistaa eurooppalaisen teollisuuden tieteellistä ja teknologista pohjaa ja
  • edistää sen kansainvälistä kilpailukykyä tukien samalla EU:n politiikkoja tukevaa tutkimusta.
^top

Kuinka olla eksymättä?

Seitsenvuotinen ohjelma, jonka budjetti on yli 50 miljardia euroa ja joka kattaa EU:n tutkimuspolitiikan kaikki osa-alueet, on luonnollisesti melko monitahoinen. Ensikertalainen voikin joutua eksyksiin aihealueiden, toimien, rahoitusjärjestelyjen ja muiden yksityiskohtien keskellä. Mutta apu on lähellä!

Kaikkiin EU:n jäsenmaihin, PO7:ään liittyneisiin maihin ja moniin muihin maihin on perustettu kansallinen yhteyspiste (NCP), joka neuvoo ja avustaa yksilöllisesti osallistumisesta kiinnostuneita tutkijoita ja järjestöjä. Voit ottaa yhteyden kansalliseen yhteyspisteeseesi omalla äidinkielelläsi puhelimitse, faksitse tai sähköpostitse ja selittää tilanteesi ja ideasi. Heidän tehtävänsä on osoittaa sinulle PO7:n kohta, joka saattaa kiinnostaa sinua, ja auttaa hakemuksen täyttämisessä. Heidän avullaan paperityöstä selviytyminen on paljon helpompaa. Löydät kansallisen yhteyspisteesi yhteystiedot soitteestacordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Miksi tehdä yhteistyötä?

EU:n politiikka, joka tähtää tutkimuksen kehittämiseen maailmanlaajuisen tietoon perustuvan talouden edistämiseksi, keskittyy yhä enenevässä määrin niin EU:n sisällä kuin ulkoisten tutkimuskumppaneidenkin kanssa tehtävään tutkimusyhteistyöhön. Tämän politiikan keskiössä on kansallisten ja eurooppalaisten tutkimusryhmien koordinointi, tutkimusverkostojen luominen ja yksittäisten tutkijoiden liikkuvuuden lisääminen. Eri maista tulevien tutkimusryhmien saattaminen yhteen on myös tapa vastata eurooppalaisen tutkimuskentän hajanaisuuteen.

Ensimmäistä kertaa EU:n tutkimusohjelmien historiassa PO7 voi nyt myös tukea yksittäisten tutkijoiden tai ryhmien tutkimushankkeita uuden Euroopan tutkimusneuvoston tutkijavetoisten ohjelmien avullaEuropean Research Council

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Ylös