Euroopa Komisjon - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuidas ühineda ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga

Mis on RP7? Põhialused

RP7 on lühend täisnimest teadusuuringute ja tehnoloogia arengu seitsmes raamprogramm. Programm vältab seitse aastat, aastast 2007 aastani 2013, ning selle kogueelarve suuruseks on enam kui 50 miljardit eurot. See tähendab eelarvemahu olulist kasvu võrreldes eelmise raamprogrammi ehk RP6ga (2004. aasta hindadega võrreldes 41% kasv, praeguste hindadega võrreldes 63%), mis peegeldab teadusuuringute kõrget osatähtsust Euroopas. RP7 on tõepoolest võtmetähtsusega meetmeks Euroopa tööhõivet, konkurentsivõimet ning globaalses teadmistepõhises majandusruumis liidripositsiooni säilitamist puudutavate vajaduste rahuldamisel.

Eelarverahad kulutatakse (suuremalt jaolt) toetustele, mida makstakse teadusuuringute teostajaile üle kogu Euroopa ja ka väljaspool seda, kaasrahastades sel viisil teadusuuringuid, tehnoloogilist arengut ning näidisprojekte. Toetusrahade jagamine põhineb projektikonkurssidel ja vastastikuste eksperthinnangute andmise protsessil ning taotlejate vahel on tihe konkurents.

Riiklikele teadusuuringute programmidele vastamiseks peavad RP7 poolt rahastatavad uuringud tootma Euroopa lisandväärtust. Euroopa lisandväärtuse üheks olulisimaks aspektiks on mitmete tegevuste riigiülesus: teadusuuringute projekte teostavad erinevatest Euroopa (ning muudest) riikidest pärit osalejatest koosnevad konsortsiumid; RP7 raames antavate stipendiumite eeltingimuseks on osalejate riigipiiriülene liikuvus. Paljude väljakutsete (nt termotuumaenergia uuringud jne) lahendamine saab keerukuse tõttu toimuda vaid Euroopa tasandil.

Kuid RP7s on ka uus meede, mis on mõeldud üksikutele uurimisrühmadele ning mille puhul riigiülese koostöö kohustus puudub. Niisugusel juhul seisneb Euroopa lisandväärtus fundamentaalse tähtsusega eesliiniuuringutega tegelevate teadlaste vahelise konkurentsi tõstmises riiklikult tasandilt Euroopa tasandile.

Eelmise programmi RP6 järglane RP7 on valminud aastatepikkuste konsultatsioonide tulemusena era- ja avaliku sektori teaduskogukondade, ettevõtjate ning Euroopa poliitikakujundajatega. RP7 on oma eelkäijaist suurem nii mahult kui ulatuselt. Samas on programm ka paindlikum ning taotlusprotseduure on oluliselt hõlbustatud.

Teadusuuringute raamprogrammidel on kaks peamist strateegilist eesmärki:

  • tugevdada Euroopa tööstuse teaduslikku ja tehnoloogilist baasi ning;
  • suurendada selle rahvusvahelist konkurentsivõimet, rahastades samal ajal ELi poliitikaid toetavaid teadusuuringuid.
^top

Kuidas programmis orienteeruda

Tundub loomulik, et seitsme aasta pikkusel programmil, mille eelarve on 50 miljardit eurot ja mis peegeldab ELi teadusuuringute poliitika kõiki aspekte, on keerukas struktuur. Teemade, meetmete, rahastamiskavade jne rägastik võib tõepoolest uustulnukale küllaga segadust tekitada. Kuid abi on käepärast!

Kõikides ELi liikmesriikides, RP7ga seotud riikides ning ka muudes riikides on rajatud riiklikud kontaktpunktid (RKPd), kus liituda soovivatele teadlastele ja organisatsioonidele pakutakse personaalset nõu ja abi. Võtke kas telefoni, faksi või e-posti teel oma emakeeles ühendust kohaliku RKPga ning rääkige oma probleemidest või ideedest lähemalt.

Sealsete töötajate ülesandeks on suunata Teid just selle RP7 osa juurde, mis võiks Teile huvi pakkuda, ning abistada teid taotluse esitamisel, mis muudab taotlusdokumentide kordaajamise oluliselt lihtsamaks. Oma „isikliku” riikliku kontaktpunkti täpsema aadressi leiate leheküljeltcordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Miks teha koostööd?

ELi teadusuuringute globaalse teadmistepõhise majanduse nimel arendamise poliitikad keskenduvad üha enam nii ELi-sisesele kui ka väliseid uuringupartnereid hõlmavale koostööle. Niisuguste poliitikate keskmeks on riiklike või Euroopa-siseste töörühmade koordineerimine, teadusuuringute võrgustike rajamine ning teadlaste individuaalse liikuvuse suurendamine. Erinevate riikide uurimisrühmade kokkuviimine on ühtlasi ka Euroopa teadusuuringute maastikul valitseva killustatuse vastu võitlemise vahendiks.

Esmakordselt ELi teadusuuringute programmide ajaloos on RP7-l nüüd võimalik toetada ükskikute teadlaste või töörühmade poolt teostatavaid teadusuuringute projekte uue Euroopa Teadusnõukogu investorite poolt juhitavate programmide kaudu European Research Council

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Üles