FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Πώς να συμμετάσχετε στο «έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο» για την έρευνα

Τι είναι το 7ο ΠΠ; Τα βασικά

Η πλήρης ονομασία του 7ου ΠΠ είναι έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Θα διαρκέσει επτά χρόνια, από το 2007 έως το 2013. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των € 50 δισ. Το ποσό αυτό συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο, το 6ο ΠΠ (αύξηση 41 % σε τιμές 2004, 63 % σε τρέχουσες τιμές), γεγονός που αντικατοπτρίζει την υψηλή προτεραιότητα της έρευνας στην Ευρώπη.

Πράγματι, το 7ο ΠΠ αποτελεί βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά σε θέσεις εργασίας και ανταγωνισμό, και στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης.

Τα χρήματα (στο μεγαλύτερο ποσοστό) θα διατεθούν σε επιχορηγήσεις προς ερευνητικούς φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκτός αυτής, για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης. Οι επιχορηγήσεις διατίθενται βάσει προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και κατόπιν εξέτασης από ομότιμους κριτές, με ισχυρό ανταγωνισμό.

Για να είναι συμπληρωματικές στα εθνικά ερευνητικά προγράμματα, οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το 7ο ΠΠ οφείλουν να διαθέτουν «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία». Ένας βασικός παράγοντας της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας είναι η διεθνικότητα πολλών δραστηριοτήτων: τα ερευνητικά έργα εκτελούνται από κοινοπραξίες με εταίρους προερχόμενους από διαφορετικές χώρες, ευρωπαϊκές και άλλες· οι υποτροφίες στο 7ο ΠΠ προϋποθέτουν κινητικότητα εκτός εθνικών συνόρων. Μάλιστα, πολλές ερευνητικές προκλήσεις (π.χ. η έρευνα σύντηξης κ.λπ.), είναι τόσο περίπλοκες που μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ωστόσο, στο 7ο ΠΠ περιέχεται μια νέα δράση για “μεμονωμένες ομάδες” χωρίς υποχρέωση για διεθνική συνεργασία. Στην περίπτωση αυτή, η “ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία” έγκειται στην αύξηση του ανταγωνισμού Βήμα 1 Τι είναι το 7ο ΠΠ; Τα βασικά μεταξύ των επιστημόνων στη στοιχειώδη έρευνα “αιχμής” από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 7ο ΠΠ είναι ο φυσικός διάδοχος του προηγούμενου προγράμματος, του 6ου ΠΠ, και είναι το αποτέλεσμα πολυετών διαβουλεύσεων με την ερευνητική κοινότητα από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, με οικονομικούς παράγοντες αλλά και φορείς χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ είναι εξίσου μεγαλύτερο και εκτενέστερο από τους προκατόχους του. Είναι ακόμα πιο ευέλικτο, με αρκετά απλοποιημένες διαδικασίες.

Τα προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα έχουν δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους:

  • να ενισχύσουν την επιστημονική και την τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας;
  • να ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς, με παράλληλη προώθηση της έρευνας που υποστηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ.
^top

Πώς να βρείτε τον προορισμό σας

Ένα πρόγραμμα διάρκειας επτά ετών, που διαθέτει κονδύλια άνω των € 50 δισ. και αντικατοπτρίζει όλες τις πτυχές της ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ, είναι φυσικό να παρουσιάζει μια σχετική πολυπλοκότητα. Ένας νεοεισερχόμενος ενδεχομένως να χαθεί μέσα στην πληθώρα θεματικών τομέων, δραστηριοτήτων, μηχανισμών χρηματοδότησης κ.λπ. Υπάρχει, όμως, βοήθεια στη διάθεσή του!

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, στις χώρες που σχετίζονται με το 7ο ΠΠ και σε αρκετές άλλες χώρες, έχουν οριστεί Εθνικά Σημεία Επαφής για να παράσχουν εξατομικευμένες συμβουλές και να βοηθούν τους ερευνητές και τους οργανισμούς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν. Επικοινωνήστε με το δικό σας Εθνικό Σημείο Επαφής τηλεφωνικώς, με φαξ ή με e-mail στην εθνική σας γλώσσα, και εξηγήστε τους την περίπτωσή σας και τις ιδέες σας.

Η δουλειά τους είναι να σας υποδείξουν το τμήμα εκείνο του 7ου ΠΠ που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, και να σας βοηθήσουν με την αίτησή σας. Με τη δική τους υποστήριξη, θα διεκπεραιωθούν πολύ ευκολότερα τα θέματα της απαραίτητης γραφειοκρατίας. Τα στοιχεία της διεύθυνσης του «δικού σας» Εθνικού Σημείου Επαφής θα τα βρείτε στη διεύθυνση cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Γιατί να συνεργαστεί κανείς;

Οι πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη της έρευνας για την παγκόσμια γνωσιοκεντρική οικονομία εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στη συνεργατική έρευνα, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με εξωτερικούς ερευνητικούς εταίρους. Ο συντονισμός εθνικών και ευρωπαϊκών ομάδων, η σύσταση ερευνητικών δικτύων, και η αύξηση της κινητικότητας των μεμονωμένων ερευνητών βρίσκονται στην καρδιά αυτών των πολιτικών. Η συνεργασία ερευνητικών ομάδων από διαφορετικές χώρες είναι άλλος ένας τρόπος αντιμετώπισης της κατακερματισμένης φύσης που παρουσιάζει το τοπίο της έρευνας στην Ευρώπη.

Για πρώτη φορά στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, το 7ο ΠΠ μπορεί επίσης να υποστηρίζει εξίσου ερευνητικά προγράμματα από μεμονωμένους ερευνητές/ομάδες μέσα από τα προγράμματα του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, τα οποία έχουν ως γνώμονα τις ιδέες και πρωτοβουλίες των ερευνητών. Δείτε European Research Council

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Αρχή σελίδας