FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Ako sa zapojiť do 7. rámcového programu EÚ pre výskum

Aká je štruktúra 7. RP?
Čo sú „Špecifické programy“?

Špecifické programy tvoria päť hlavných stavebných kameňov 7. RP:

Spolupráca

Program Spolupráca tvorí jadro 7. RP a sú naň vyčlenené dve tretiny celkového rozpočtu. Pomáha rozvíjať spoločný výskum v rámci Európy a iných partnerských krajín prostredníctvom projektov nadnárodných priemyselných a akademických konzorcií. Výskum sa bude vykonávať v hlavných tematických oblastiach:

 • zdravie;
 • potraviny, poľnohospodárstvo, rybolov a biotechnológia;
 • informačné a komunikačné technológie;
 • nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie;
 • energetika;
 • životné prostredie (vrátane klimatických zmien);
 • doprava (vrátane vzdušnej dopravy);
 • socioekonómia a spoločenské vedy;
 • vesmír;
 • bezpečnosť.

Myšlienky

Program Myšlienky bude podporovať „výskum na hraniciach súčasného poznania“ výhradne na základe vedeckej excelencie. Výskum bude možné vykonávať v ktorejkoľvek oblasti vedy alebo techniky vrátane strojárstva, socioekonómie a spoločenských vied. V protiklade s programom Spolupráca pri tomto programe nie je nevyhnutné medzinárodné partnerstvo. Projekty budú uskutočňované „individuálnymi tímami“ okolo „hlavného výskumníka“. Program sa bude realizovať prostred - níctvom novej Európskej rady pre výskum (ERC). Viac informácií získate na erc.europa.eu

^Hore

Ľudia

Program Ľudia poskytuje podporu mobility výskumníkov a ich profesijného rozvoja rovnako pre výskumníkov v Európskej únii ako mimo nej. Bude sa uskutočňovať prostredníctvom súboru akcií „Marie Curie“, a bude poskytovať medzinárodné pobytové štipendiá a iné prostriedky na pomoc výskumníkom pri rozširovaní ich poznatkov a skúseností počas celej ich vedeckej kariéry:

 • úvodné odborné vzdelávanie výskumných pracovníkov – siete Marie Curie;
 • partnerstvá a prepojenia medzi priemyslom a akademickou sférou;
 • spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov mobility;
 • vnútroeurópske výmenné pobytové štipendiá;
 • medzinárodný rozmer: výmenné pobytové štipendiá, medzinárodné programy spolupráce, reintegračné granty;
 • ceny Marie Curie.

Viac informácií získate na
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_sk.htm

Kapacity

Program Kapacity posilňuje výskumné kapacity, ktoré Európa potrebuje, aby sa stala vedúcou znalostnou ekonomikou.

Pokrýva nasledovné činnosti:

 • výskumné infraštruktúry;
 • výskum v prospech MSP;
 • vzdelávanie obyvateľstva regiónov;
 • výskumný potenciál;
 • vedu a spoločnosť;
 • špecifické činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce.
^Hore

Jadrový výskum

Program pre jadrový výskum a vzdelávanie bude zahŕňať výskum, technologický rozvoj, medzinárodnú spoluprácu, šírenie informácií o technike a činnosti súvisiace s rozširovaním a využívaním poznatkov, ako i vzdelávanie. Naplánované sú dva špecifické programy:

 • prvý program zahŕňa: výskum energie jadrovej syntézy (predovšetkým program ITER), jadrové štiepenie a ochranu pred žiarením;
 • druhý program pokrýva činnosti Spoločného výskumného centra (JRC) v oblasti jadrovej energie vrátane zaobchádzania s jadrovým odpadom, dopad na životné prostredie a jadrovú bezpečnosť. JRC okrem priamych činností v jadrovej oblasti vykonáva výskum v ďalších oblastiach na zaistenie vedeckej a technologickej podpory pre tvorbu európskych politík (pozri jrc.ec.europa.eu/).

Rozpočet 7. RP (50 521 miliónov € v súčasných cenách)

€ million
JRC (EC) 1 751
Cooperation 32 413
Ideas 7 510
People 4 750
Capacities 4 097
FP7 budget: chart

Poznámka: RP Euratom: 2,7 miliárd € na 5 rokov – nie je zahrnuté vyššie

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Hore