Komisja Europejska

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Jak przyłączyć się do siódmego programu
ramowego UE w zakresie badań naukowych

Jak skonstruowany jest 7PR?
Co to są „Programy szczegółowe”?

Programy szczegółowe stanowią pięć głównych elementów tworzących 7PR:

Współpraca

Trzonem 7PR, na który przeznaczono dwie trzecie łącznego budżetu, jest program Współpraca. Ma on za zadanie wspierać badania realizowane w ramach współpracy w całej Europie oraz z innymi krajami partnerskimi – poprzez projekty ponadnarodowych konsorcjów przemysłowych i środowisk akademickich. Badania prowadzone będą w dziesięciu kluczowych obszarach tematycznych:

 • zdrowie;
 • żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia;
 • technologie informacyjne i komunikacyjne;
 • nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie; produkcyjne;
 • energia;
 • środowisko (w tym zmiany klimatu);
 • transport (w tym aeronautyka);
 • nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;
 • przestrzeń kosmiczna;
 • bezpieczeństwo

Pomysły

W ramach programu Pomysły wspierane będą „badania pionierskie wyłącznie w oparciu o doskonałość naukową. Badania mogą być prowadzone w dowolnym obszarze nauki lub technologii, w tym także w zakresie inżynierii, nauk społeczno-ekonomicznych oraz humanistycznych. W przeciwieństwie do programu Współpraca nie są w tym przypadku wymagane partnerstwa transgraniczne. Projekty realizowane są przez „indywidualne zespoły” skupione wokół „głównego badacza”. Wdrażaniem programu zajmuje się nowa Europejska Rada ds Badań Naukowych (ERBN). Więcej informacji można znaleźć na stronieerc.europa.eu

^top

Ludzie

W ramach programu Ludzie wspierana jest mobilność i rozwój kariery naukowej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Jest on realizowany poprzez działania „Marie Curie” oraz obejmuje stypendia i inne środki wspomagające naukowców w rozwijaniu umiejętności i wiedzy w ciągu całego przebiegu kariery naukowej:

 • początkowe kształcenie naukowców – sieci „Marie Curie”;
 • współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim;
 • współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów na rzecz mobilności;
 • stypendia wewnątrzeuropejskie;
 • wymiar międzynarodowy: stypendia dla naukowców z Europy w krajach trzecich, dla naukowców z krajów trzecich w Europie, system współpracy międzynarodowej, granty reintegracyjne;
 • nagrody „Marie Curie”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_pl.htm

Możliwości

W ramach programu Możliwości wzmacniany jest potencjał badawczy, niezbędny dla Europy mającej stać się wiodącą gospodarką opartą na wiedzy. Obejmuje on następujące działania:

 • infrastruktury badawcze;
 • badania na rzecz MŚP;
 • regiony wiedzy;
 • potencjał badawczy;
 • nauka w społeczeństwie;
 • działania szczegółowe w zakresie współpracy międzynarodowej.
^top

Badania w dziedzinie energii jądrowej

Program badań jądrowych i działań szkoleniowych obejmować będzie badania, rozwój technologiczny, współpracę międzynarodową, rozpowszechnianie informacji technicznych i działania eksploatacyjne, a także szkolenia. Planuje się dwa programy szczegółowe:

 • pierwszy program obejmuje badania w dziedzinie energii syntezy termojądrowej (w szczególności ITER) oraz rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem;
 • drugi program obejmuje działania Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) w dziedzinie energii jądrowej, w tym gospodarkę odpadami jądrowymi i wpływ na środowisko, bezpieczeństwo jądrowe. Oprócz działań bezpośrednich w obszarze energii jądrowej WCB prowadzi badania w innych obszarach stanowiące naukowe i technologiczne wsparcie procesu kształtowania polityki UE (patrz http://www.jrc.ec.europa.eu/).

Budżet 7PR (50 521 mln EUR, ceny bieżące)

w mln EUR
WCB (KE) 1 751
Współpraca 32 413
Pomysły 7 510
Ludzie 4 750
Możliwości 4 097
FP7 budget: chart

Uwaga: PR Euratom – 2,7 mld EUR w okresie 5 lat – nie jest uwzględniony w powyższej kwocie.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Do góry