FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kā iesaistīties ES 7. pamatprogrammā
pētniecības pasākumiem

Kāda ir 7. pamatprogrammas struktūra?
Kas ir “īpašās programmas”?

Īpašās programmas veido 7. pamatprogrammas piecus galvenos elementus:

Sadarbība

7. pamatprogrammas pamats ir programma “Sadarbība”, kam atvēlētas divas trešdaļas vispārējā budžeta. Tā veicina sadarbību pētniecībā visā Eiropā un citās partnervalstīs ar rūpniecības un akadēmiskiem starpvalstu konsorcija projektiem. Pētniecība tiks veikta desmit galvenajās tematiskajās jomās:

 • veselība;
 • pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība un biotehnoloģija;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas
 • tehnoloģijas;
 • enerģētika;
 • vide (tostarp klimata pārmaiņas);
 • transports (tostarp aeronautika);
 • sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes;
 • kosmoss;
 • drošība.

Idejas

Programma “Idejas” atbalsta “progresīvo pētniecību”, pamatojoties tikai uz zinātnisko izcilību. Pētniecību var veikt jebkurā zinātnes vai tehnoloģiju jomā, tostarp inženierzinātnēs, sociālekonomiskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Atšķirībā no programmas “Sadarbība” starptautiskā sadarbība nav obligāts šīs programmas nosacījums. Projektus īsteno “atsevišķas darba grupas”, kas pulcējas ap “galveno pētnieku”. Programma tiek īstenota, izmantojot jauno Eiropas Pētniecības padomi (EPP). Vairāk informācijas meklējiet tīmekļa vietnē: erc.europa.eu

^top

Cilvēki

Programma “Cilvēki” sniedz būtisku atbalstu pētnieku mobilitātei un veicina gan pētniekus Eiropas Savienībā, gan ārpus tās izvēlēties zinātnieka karjeru. To īsteno, izmantojot Marijas Kirī vārdā nosauktu pasākumu kopu, nodrošinot finansiālu atbalstu un citus līdzekļus, lai palīdzētu pētniekiem papildināt savas zināšanas un kompetenci profesionālā izaugsmē:

 • zinātnieku sākotnējā sagatavošana – Marijas Kirī vārdā nosaukti sadarbības tīkli;
 • rūpniecības un akadēmisko aprindu partnerība un integrācija;
 • reģionālu, valstu un starptautisku mobilitātes programmu
 • līdzfinansējums;
 • Eiropas iekšējs finansiāls atbalsts;
 • starptautiskā dimensija – finansiāls atbalsts zinātniekiem, kas ierodas strādāt ES vai dodas apgūt pieredzi ārpus tās, starptautiskās sadarbības shēma, reintegrācijas dotācijas;
 • Marijas Kirī vārdā nosauktās stipendijas.

Vairāk informācijas meklējiet tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_lv.htm

Iespējas

Programma Iespējas stiprina Eiropai nepieciešamās pētniecības iespējas plaukstošas, uz zināšanām balstītas ekonomikas izveidei.

Tā ietver šādas jomas:

 • pētniecības infrastruktūras;
 • pētniecība MVU vajadzībām;
 • zināšanu reģioni;
 • pētniecības potenciāls;
 • zinātne sabiedrībā;
 • starptautiskās sadarbības īpašie pasākumi.
^top

Kodolpētniecība

Programmā kodolpētniecības un mācību pasākumiem tiks ietverti pētniecības, tehnoloģiju attīstības, starptautiskās sadarbības, tehniskās informācijas izplatīšanas un ekspluatācijas pasākumi, kā arī apmācība. Plānotas divas specifiskas programmas:

 • pirmā programma ietver: kodolsintēzes enerģijas pētniecību (jo īpaši ITER) un kodoldalīšanos, un aizsardzību pret radiāciju;
 • pirmā programma ietver: kodolsintēzes enerģijas pētniecību (jo īpaši ITER) un kodoldalīšanos, un aizsardzību pret radiāciju;darbībām kodolzinātnes jomā KPC veic pētniecību vairākās citās jomās, lai sniegtu zinātnisku un tehnoloģisku atbalstu ES politikas veidošanā (skat. tīmekļa vietnijrc.ec.europa.eu/).

7. pamatprogrammas budžets (50 521 miljons € pašreizējās cenās)

miljoni €
KPC (EK) 1 751
Sadarbība 32 413
Idejas 7 510
Cilvēki 4 750
Iespējas 4 097
FP7 budget: chart

Piezīme: Euratom pamatprogramma: 2,7 miljardi EUR 5 gadiem – nav ietverti iepriekšminētajā summā.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Uz augšu