FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kaip dalyvauti ES 7-oje bendrojoje
mokslinių tyrimų programoje

Kaip sudaryta BP7?
Kas yra „specifinės programos“?

Specifinės programos sudaro penkis pagrindinius sudėtinius BP7 blokus:

Bendradarbiavimas

Programa „Bendradarbiavimas“ – tai BP7 branduolys, kuriam tenka du trečdaliai bendro biudžeto. Ji remia bendradarbiavimu pagrįstus mokslinius tyrimus visoje Europoje ir kitose šalyse partnerėse, finansuodama transnacionalinių pramonės ir akademinės bendruomenės konsorciumų projektus. Tyrimai bus vykdomi dešimtyje pagrindinių teminių sričių:

 • sveikata;
 • maistas, žemės ūkis bei žuvininkystė ir biotechnologijos;
 • informacijos ir ryšių technologijos;
 • nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos;
 • energetika;
 • aplinka (įskaitant klimato kaitą);
 • transportas (įskaitant aeronautiką);
 • socialiniai bei ekonominiai ir humanitariniai mokslai;
 • kosminė erdvė;
 • saugumas.

Idėjos

Programa „Idėjos“ rems „mokslinius tyrimus ties pažinimo riba“, vadovaujantis vien aukščiausio meistriškumo pagrindais. Mokslinius tyrimus galima vykdyti bet kurioje mokslo ar technologijų srityje, įskaitant inžineriją, socialinius bei ekonominius ir humanitarinius mokslus. Priešingai nei programoje „Bendradarbiavimas“, nereikalaujama jokių tarptautinių partnerysčių. Projektus įgyvendina „atskiros grupės“ prie „pagrindinio tyrėjo“. Programa įgyvendinama per Europos mokslinių tyrimų tarybą (EMTT). Daugiau informacijos rasite tinklavietėje erc.europa.eu

^Į viršų

Žmonės

Programa „Žmonės“ palaiko mokslinių tyrimų mobilumą ir karjeros vystymą, remdama mokslininkus Europos Sąjungoje ir tarptautiniu mastu. Ji įgyvendinama per Marijos Kiuri veiksmų paketą – skiriant stipendijas ir teikiant kitą paramą, padedančią mokslininkams karjeros metu vystyti savo įgūdžius bei kompetenciją:

 • mokslininkų pradinis mokymas – Marijos Kiuri tinklai;
 • pramonės ir akademinės bendruomenės partnerystės bei keliai;
 • regioninių, nacionalinių ir tarptautinių mobilumo programų bendras finansavimas;
 • europinės stipendijos;
 • tarptautinis matmuo: išvykstančių ir atvykstančių mokslinių bendradarbių programos, tarptautinio bendradarbiavimo schema, reintegracijos subsidijos bei stipendijos;
 • Marijos Kiuri premijos.

Daugiau informacijos rasite tinklavietėje
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_lt.htm

Pajėgumai

Programa „Pajėgumai“ stiprina mokslinio tyrimo pajėgumus, kurių reikia Europai, siekiančiai tapti klestinčia žiniomis grįsta ekonomika.

Ji apima šias veiklos sritis:

 • mokslinių tyrimų infrastruktūrą;
 • MVĮ skirtus mokslinius tyrimus;
 • žinių regionus;
 • mokslinių tyrimų galimybes;
 • mokslą visuomenėje;
 • specifinę tarptautinio bendradarbiavimo veiklą.
^Į viršų

Branduoliniai moksliniai tyrimai

Branduoliniams moksliniams tyrimams ir mokymo veiklai skirtą programą sudarys moksliniai tyrimai, technologijų vystymas, tarptautinis bendradarbiavimas, techninės informacijos platinimas ir eksploatacijos veikla, taip pat mokymas. Numatomos dvi specifinės programos:

 • pirmąją sudarys moksliniai tyrimai branduolinės sintezės energetikos (ypač ITER), atomo branduolio dalijimosi ir radiacinės apsaugos srityse;
 • antroji programa apims Jungtinių tyrimų centro (JTC) veiklą branduolinės energetikos srityje, įskaitant radioaktyvių atliekų valdymą ir poveikį aplinkai, branduolinę saugą ir branduolinį saugumą. Be tiesioginių veiksmų branduolinėje srityje, JTC papildomai vykdys ir tam tikrus tyrimus kitose srityse, teikdamas mokslinę bei technologinę paramą ES politikos formavimui (žr.jrc.ec.europa.eu/).

BP7 biudžetas (50 521 milijonas eurų dabartinėmis kainomis)

€ million
JRC (EC) 1 751
Cooperation 32 413
Ideas 7 510
People 4 750
Capacities 4 097
FP7 budget: chart

Pastaba. BP „Euratomas“: 2,7 milijardo eurų per 5 metus – neįtraukta į anksčiau nurodytą skaičių

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Į viršų