An Coimisiún Eorpach

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Conas a bheith bainteach
le 7ú Creatchlár an AE um thaighde

Cén struchtúr atá ar FP7*?
Cad iad na ‘Cláir Shonracha’?

Comhdhéanann na Cláir Shonracha cúig mhórbhloc tógála FP7*:

Comhar

Is é an Comharchlár croí FP7*, agus is ionann é agus dhá thrian den bhuiséad foriomlán Cothaíonn sé comharthaighde ar fud na hEorpa agus tíortha comhpháirtíochta eile i dtionscadail de chuibhreannais thrasnáisiúnta idir lucht tionscail agus lucht acadaimh. Tabharfar faoi thaighde i ndeich gcinn de phríomhréimsí téamacha:

 • sláinte;
 • bia, talmhaíocht agus iascaireacht, agus biteicneolaíocht;
 • teicneolaíochtaí eolais agus cumarsáide;
 • naineolaíochtaí, nainteicneolaíochtaí, teicneolaíochtaí ábhar agus teicneolaíochtaí nua táirgeachta;
 • fuinneamh;
 • imshaol (lena n-áirítear athrú aeráide);
 • iompar (lena n-áirítear aerloingseoireacht);
 • eolaíochtaí socheacnamaíochta agus na daonnachtaí;
 • spás;
 • slándáil.

Smaointe

Tacóidh an clár Smaointe le ‘taighde ar thús cadhnaíochta’ ar bhonn feabhais eolaíoch agus ar an mbonn sin amháin. Is féidir taighde a dhéanamh ar réimse ar bith den eolaíocht nó den teicneolaíocht, lena n-áirítear an innealtóireacht, na heolaíochtaí socheacnamaíocha agus na daonnachtaí. Murab ionann agus an Comharchlár, níl aon oibleagáid maidir le comhpháirtíochtaí trasteorann. Cuireann ‘foirne aonair’ tionscadail chun feidhme timpeall ar ‘phríomhimscrúdaitheoir’. Cuirtear an clár seo chun feidhme tríd an gComhairle Taighde Eorpach (CTE) nua.
Tá eolas breise le fáil ar erc.europa.eu

^Barr an leathanaigh

Daoine

Soláthraíonn an clár Daoine tacaíocht do ghluaisteacht taighdeoirí agus d’fhorbairt gairme, do thaighdeoirí laistigh den Aontas Eorpach agus lasmuigh de araon. Tá sé á chur chun feidhme trí sraith bearta Marie Curie, a sholáthraíonn comhaltachtaí agus bearta eile chun cabhrú le taighdeoirí a gcuid scileanna agus inniúlachtaí a shaothrú i ngach cuid dá dtréimhse gairme:

 • oiliúint tosaigh ar thaighdeoirí – Líonraí Marie Curie;
 • comhpháirtíochtaí lucht tionscal/lucht acadaimh;
 • comh-mhaoiniú ar chláir ghluaisteachta réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta;
 • comhaltachtaí laistigh den Eorpaip;
 • gné idirnáisiúnta: comhaltachtaí amach agus isteach, comharscéim idirnáisiúnta, deontais athimeasctha;
 • duaiseanna Marie Curie.

Tá eolas breise le fáil ar http://ec.europa.eu/mariecurieactions/

Inniúlachtaí

Neartaíonn an clár Inniúlachtaí na hinniúlachtaí taighde a theastóidh ón Eoraip má tá sí le bheith ina geilleagar forásach eolasbhunaithe. Clúdaíonn sé na gníomhaíochtaí seo a leanas:

 • bonneagair thaighde;
 • taighde chun sochair fiontar beag agus meánmhéide;
 • réigiúin Eolais;
 • acmhainn Taighde;
 • an Eolaíocht sa tSochaí;
 • gníomhaíochtaí sonracha de chomhoibriú idirnáisiúnta.
^Barr an leathanaigh

Taighde núicléach

Beidh an clár um thaighde núicléach agus ghníomhaíochtaí oiliúna comhdhéanta de thaighde, d’fhorbairt theicneolaíoch, de chomhar idirnáisiúnta, scaipeadh eolais theicniúil, agus gníomhaíochtaí dúshaothraithe, chomh maith le hoiliúint. Tá dhá chlár ar leith pleanáilte:

 • áirítear ar an gcéad chlár: taighde ar fhuinneamh comhleá (go háirithe ITER), agus scoilteadh núicléach agus cosaint ó ghathaíocht;
 • clúdaíonn an dara clár gníomhaíochtaí an Chomhionaid Taighde (CTanna) i réimse an fhuinnimh núicléaigh, lena n-áirítear bainistiú dramhaíola núicléiche, agus tionchar ar an gcomhshaol, sábháilteacht núicléach, agus slándáil núicléach. Le cois gníomhartha díreacha sa réimse núicléach, téann an CT i mbun taighde i roinnt réimsí eile chun tacaíocht eolaíoch agus teicneolaíoch a sholáthar do cheapadh beartas an AE (féach http://www.jrc.ec.europa.eu/).

Buiséad FP7* (€50 521 milliún, praghsanna reatha)

€ milliún
JRC (EC) 1 751
Comhar 32 413
Smaointe 7 510
Daoine 4 750
Inniúlachtaí 4 097
FP7 budget: chart

Nóta: Euratom FP: €2.7 billiún thar 5 bliana – níl sé san áireamh thuas

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Barr an leathanaigh