European Commission - Research

FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Kuinka osallistua EU:n seitsemänteen
tutkimuksen puiteohjelmaan

Millainen PO7:n rakenne on?
Mitä erityisohjelmat ovat?

Seuraavat viisi erityisohjelmaa muodostavat PO7:n perustan:

Yhteistyö

Yhteistyö-ohjelma, jonka osuus kokonaisbudjetista on kaksi kolmasosaa, muodostaa PO7:n ytimen. Se edistää tutkimusyhteistyötä koko Euroopassa ja muissa kumppanimaissa yritysten ja tiedelaitosten välisten ylikansallisten yhteenliittymien toteuttamien hankkeiden avulla. Tutkimusta tehdään kymmenellä aihealueella:

 • terveys
 • elintarvikkeet, maa- ja kalatalous, sekä bioteknologia
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat
 • energia
 • ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos)
 • liikenne (mukaan luettuna ilmailu)
 • yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet
 • avaruus
 • turvallisuus.

Ideat

Ideat-ohjelma tukee tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta yksinomaan tieteellisen laadun perusteella. Toteutettava tutkimus voi kohdistua mille tahansa tieteen tai teknologian alalle, mukaan luettuna konetekniikka, yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet. Toisin kuin Yhteistyö-ohjelmassa, osallistuminen ei zedellytä rajatylittävää yhteistyötä. Hankkeita toteuttavat ”yksittäiset tutkimusryhmät”, joita johtaa ”päätutkija”. Ohjelmaa panee täytäntöön uusi Euroopan tutkimusneuvosto (ERC).

Lisätietoja löytyy osoitteestaerc.europa.eu

^top

Ihmiset

Ihmiset-ohjelma tukee tutkijoiden liikkuvuutta ja urakehitystä niin Euroopan unionissa kuin sen ulkopuolellakin. Ohjelmaa toteutetaan sarjalla Marie Curie -toimia, jotka auttavat tutkijoita parantamaan kykyjään ja taitojaan koko uransa ajan tarjoamalla apurahoja ja muita järjestelyjä.

 • tutkijoiden peruskoulutus – Marie Curie -verkostot
 • yritysten ja tiedelaitosten yhteiset toimintamuodot ja kumppanuudet
 • alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten, liikkuvuutta edistävien ohjelmien yhteisrahoitus
 • Euroopan sisäiset apurahat
 • kansainvälinen ulottuvuus: eurooppalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden apurahat, kansainväliset yhteistyöjärjestelyt, uudelleenintegroitumisapurahat
 • Marie Curie -palkinnot.

Lisätietoja löytyy osoitteesta
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_fi.htm

Valmiudet

Valmiudet-ohjelma vahvistaa tutkimusvalmiuksia, joita Eurooppa tarvitsee voidakseen kehittyä menestyksekkääksi tietoon perustuvaksi taloudeksi. Se kattaa seuraavat toimet:

 • tutkimusinfrastruktuurit
 • pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus
 • osaavat alueet
 • tutkimusvalmiudet
 • tiede yhteiskunnassa
 • kansainvälisen yhteistyön erityistoimet.
^top

Ydintutkimus

Ydintutkimuksen ja -koulutuksen ohjelma koostuu tutkimusta, teknologian kehittämistä, kansainvälistä yhteistyötä, teknisen tiedon levittämistä ja hyödyntämistä koskevista toimista sekä koulutuksesta. Suunnitelmissa on kaksi erityisohjelmaa:

 • ensimmäiseen ohjelmaan sisältyy fuusioenergiatutkimus (erityisesti ITER), ydinfissio ja säteilysuojelu
 • toinen ohjelma kattaa Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) toimet, jotka koskevat ydinturvallisuutta, ydinmateriaalivalvontaa ja ydinenergiaa, mukaan luettuna ydinjätehuolto ja ympäristövaikutukset. Ydinvoimaa koskevien suorien toimien lisäksi YTK:lla on tutkimustoimintaa monella muullakin alalla, jotka tarjoavat tieteellistä ja teknologista tukea EU:n päätöksenteolle (katso jrc.ec.europa.eu/).

PO7:n budjetti (50 521 miljoonaa euroa vallitsevilla hinnoilla

€ million
JRC (EY) 1 751
Yhteistyö 32 413
Ideat 7 510
Ihmiset 4 750
Valmiudet 4 097
FP7 budget: chart

Huom: Euratomin PO: 2,7 miljardia euroa viidelle vuodelle – ei sisälly edelliseen.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Ylös