FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Как да участваме в 7ма Рамкова програма на ЕС за научни изследвания

Как е структурирана 7РП?
Какво представляват „специфичните програми“?

Специфичните програми съставят петте главни градивни блока на 7РП:

Програма „Сътрудничество”

Ядрото на 7РП, представляващо две трети от целия бюджет, е програмата „Сътрудничество“. Тя насърчава сътрудничеството в научните изследвания навсякъде в Европа и с други страни- партньори по проекти с многонационални консорциуми от промишлеността и академичните среди. Финансира се провеждането на научни изследвания в десет ключови тематични области:

 • Здравеопазване
 • Храни, земеделие и рибовъдство, биотехнологии
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Нанонауки, нанотехнологии, нови материали и нови производствени технологии
 • Енергетика
 • Околна среда (включително промени в климата)
 • Транспорт (включително аеронавтика)
 • Социално-икономически и хуманитарни науки
 • Космическо пространство
 • Сигурност.

Програма „Идеи”

Програмата „Идеи“ подкрепя „научни изследвания в нови, гранични области единствено базирани на научна компетентност. Научните изследвания могат да бъдат осъществени в която и да е област на науката и технологиите, включително инженерните, социално-икономическите и хуманитарните науки. За разлика от програма „Сътрудничество“, тук няма задължение за трансгранично сътрудничество. Проектите се осъществяват от „индивидуални екипи“, формирани около „основен изследовател“. Програмата се изпълнява под ръководството на новия Европейски съвет за научни изследвания (European Research Council – ERC).erc.europa.eu

^Нагоре

Програма „Хора”

Програмата „Хора“ предоставя подкрепа в полза на мобилността на изследователите и кариерното им развитие, както на научните работници в Европейския съюз, така и извън него. Прилага се чрез пакета от дейности „Мария Кюри“, предоставящи стипендии и други мерки в помощ на изследователите, за да изградят своите умения и компетентност, развивайки кариерата си.

 • Обучение на млади научни работници – мрежи „Мария Кюри“
 • Партньорство и взаимодействие между промишлеността и академичните среди
 • Съфинансиране на регионални, национални и международни програми за мобилност
 • Стипендии „вътре“ в Европа
 • Международно измерение: стипендии, предоставяни „за излизане“ извън Европа и „за идване“ в Европа, схеми на международно сътрудничество, безвъзмездна помощ за реинтегриране
 • Награди „Мари Кюри“
  - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_bg.htm

Програма „Капацитети”

Програмата Капацитети укрепва капацитетните възможности, от които Европа се нуждае, за да се превърне в процъфтяваща икономика, основана на знанието.

Тя обхваща следните дейности.

 • Научноизследователски инфраструктури
 • Научни изследвания в полза на малките и средни предприятия
 • Региони на знанието
 • Изследователски потенциал
 • Науката в обществото
 • Специфични дейности по международно сътрудничество
^Нагоре

Програма „Ядрени изследвания”

Програмата за ядрени изследвания и дейности по обучение обхваща научни изследвания и технологично развитие, международно сътрудничество, разпространение на техническа информация и дейности по експлоатация, както и обучение. Планирани са две специфични програми:

 • първата програма включва: научни изследвания в областта на ядрената енергия (особено ITER), ядрения синтез и радиационната защита;
 • втората програма покрива дейностите на Съвместния научноизследователски център (Joint Research Centre – JRC) в областта на ядрената енергия, включително управление на радиоактивните отпадъци и влияние върху околната среда, ядрена сигурност и ядрена безопасност. В допълнение към преките действия в ядрената област, Съвместният научноизследователски център (JRC) провежда научни изследвания в различни други области, за да се предостави научна и технологична подкрепа на формирането на политиката на ЕС в тази сфера (виж jrc.ec.europa.eu/).

Бюджет на 7РП (50 521 милиона евро по текущи цени)

милиони €
СИЦ (EO) 1 751
Сътрудничество 32 413
Идеи 7 510
Хора 4 750
Капацитети 4 097
FP7 budget: chart

Забележка: РП „Евратом“: 2.7 милиарда евро в продължение на 5 години – не са включени по-горе.

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Нагоре