FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Ako sa zapojiť do 7. rámcového programu EÚ pre výskum

Ako odpovedať na výzvu?

Podajte projekt

Na výzvu odpoviete podaním svojho projektu. Projekty možno podať kedykoľvek po vyhlásení výzvy až do posledného termínu na ich odovzdanie. Príručka pre žiadateľov (taktiež zverejnená na CORDISe pri každej výzve) vám pomôže v procese vypracovania projektu a nasmeruje vás k ďalším užitočným dokumentom. Internetový online nástroj nazývaný EPSS („Elektronická služba na podávanie projektov“) je povinným spôsobom podávania projektov.

Čo sa stane po tom, ako podám svoj projekt?

Po poslednom termíne na podávanie projektov sú všetky prijaté projekty ohodnotené skupinou nezávislých hodnotiteľov, ktorí sú uznávanými špecialistami v jednotlivých oblastiach. Skontrolujú projekty podľa zverejneného súboru kritérií, aby posúdili, či je kvalita navrhovaného výskumu hodná financovania.

Hlavné kritériá používané pri tomto hodnotení sú vysvetlené v Príručke pre žiadateľov.

Čo sa stane, ak prijmú a schvália môj projekt?

Pri úspešných projektoch vstúpi Európska komisia do finančných a vedeckých/technických rokovaní s vaším konzorciom ohľadne detailov projektu. Napokon sa vypracuje zmluva o grante medzi každým účastníkom a Komisiou. Táto upraví práva a povinnosti príjemcov a Európskeho spoločenstva, vrátane finančného príspevku EÚ na vaše náklady na výskum.

Pre ďalšie informácie o otázkach súvisiacich s výzvami (vrátane podrobných rád, ako si podať projekt, kritériách vhodnosti, hodnoteniach, otázkach duševného vlastníctva atď.), sa, prosím, obráťte na Príručku pre žiadateľov, dostupnú na CORDISe na cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Hore