FP7 in Brief illustration from FP7 in Brief brochure Как да участваме в 7ма Рамкова програма на ЕС за научни изследвания

Как да отговорим на поканата?

Подаване на вашето предложение

Отговаряте на поканата като подавате ваше предложение за проект. Предложенията могат да бъдат подадени по всяко време, но в рамките на сроковете, посочени в поканата. „Ръководство за кандидатите“ (Guide for Applicants), което също е публикувано в CORDIS) ще ви съветва, и ще ви насочва към други полезни документи. Предложенията се подават задължително чрез web- базираната електронна система EPSS (Electronic Proposal Submission Service „Електронна услуга за подаване на предложение”).

Какво става, след като подадем предложението за проект?

След изтичане на крайния срок, посочен в поканата, всички подадени предложения се оценяват от комисия от независими експерти, които са признати специалисти в съответната област. Комисията проверява предложенията съобразно публикуван набор от критерии, за да прецени дали предложеното научно изследване заслужава да бъде финансирано.

Основните критерии, използвани при формиране на оценката, са обяснени в „Ръководствоза кандидатите“.

А ако вашето предложение е прието?

При успешни предложения, Европейската комисия влиза във финансови и научни/технически преговори с вашия консорциум за подробностите на проекта. Накрая се формулира споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ (грантово споразумение, Grant Agreement) между всеки участник и Комисията. То определя правата и задълженията на бенефициента (т.е. вашия консорциум) и на Европейската комисия, включително финансовата помощ на ЕС спрямо разходите по вашите научни изследвания.

За допълнителна информация по въпросите, отнасящи се до поканата за представяне на предложения (включително за съвети „стъпка по стъпка“ как да се подаде предложението, критерии за одобряване, оценяване и оценки, въпроси по правата на интелектуалната собственост и др.), моля ползвайте „Ръководство за кандидатите“, което се намира в CORDIS на адрес: cordis.europa.eu/fp7/

cover of the brochure
(~1.3 MB)
 
Нагоре