Navigation path

Additional tools

Historia polityki

1957 - 1987

Film o przełomowych wydarzeniach

1988 - 1992

Film o okresie 1988-92

 • 1988 – w celu dostosowania funduszy strukturalnych po przystąpieniu Grecji (1981), Hiszpanii i Portugalii (1986), zintegrowano je w ramach nadrzędnej polityki spójności, której głównymi zasadami są:
  • skupianie się na regionach najbiedniejszych i najbardziej zapóźnionych
  • wieloletnie programowanie
  • strategiczne ukierunkowanie inwestycji
  • zaangażowanie partnerów regionalnych i lokalnych
 • Budżet: 64 miliardy ECU

1994 - 1999

Film o okresie 1994-99

 • 1993 – traktat z Maastricht wprowadził trzy nowości:
 • 1993 – stworzony zostaje Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa
 • 1994-99 – podwojono środki na fundusze strukturalne i spójności, które osiągnęły poziom jednej trzeciej budżetu UE.
 • 1995 – dodano specjalny cel służący wsparciu słabo zaludnionych regionów Finlandii i Szwecji.
 • Budżet: 168 miliardów ECU

2000 - 2006

Film o okresie 2000-06

 • 2000 – w ramach „strategii lizbońskiej” priorytety UE przesunięto w kierunku wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji. Aby uwzględnić te zmiany, odpowiednio dostosowano priorytety polityki spójności.
 • 2000-04 – instrumenty pomocy przedakcesyjnej umożliwiły państwom oczekującym na przystąpienie do UE dostęp do środków finansowych i know-how.
 • 2004 – do UE przystąpiło dziesięć nowych państw (co spowodowało wzrost ludności UE o 20 %, przy wzroście PKB jedynie o 5 %).
 • Budżet: 213 miliardów EUR dla dotychczasowych państw członkowskich; 22 miliardów EUR dla nowych państw członkowskich (2004-06)

2007 - 2013

Film o okresie 2007-13

Historia polityki regionalnej ppt en

20 lat polityki spójności pdf (Panorama magazine, June 2008)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe