Navigation path

Additional tools

Regionaalpoliitika ülevaade

Euroopa regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõime parandamist, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja säästvat arengut. Need investeeringud toetavad strateegia „Euroopa 2020“ elluviimist.

Regionaalpoliitika väljendab ka ELi solidaarsust vähem arenenud riikide ja piirkondadega, suunates vahendid piirkondadesse ja sektoritesse, kus neist on kõige rohkem kasu.

Regionaalpoliitika eesmärk on vähendada Euroopa piirkondade vahel märgatavaid majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid erinevusi. Kui ebavõrdsus jääb püsima, õõnestaks see ELi alustalasid, sh selle suurt ühisturgu ja valuutat, eurot.

Perioodil 2014–2020 investeerib EL Euroopa piirkondadesse kokku 351 miljardit eurot.

EL-i rahastamine aitab näiteks:  

  • tugevdada väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid;
  • toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni;
  • investeerida puhtamasse keskkonda;
  • parandada juurdepääsu digitaaltehnoloogiale; 
  • töötada välja uusi tooteid ja tootmismeetodeid;
  • toetada energiasäästu ja võidelda kliimamuutuste vastu;
  • õhutada hariduse ja oskuste omandamist;
  • parandada transpordiühendust kaugemate piirkondadega.

Piirkondlikud erinevused ELi 28 liikmesriigis
SKP elaniku kohta ostujõu standardi järgi, 2010

Suhtarv, EL 28=100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Andmed puuduvad
SKP elaniku kohta ostujõu standardi järgi, 2010

Allikas: Eurostat

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis