Navigation path

Additional tools

Общ преглед на регионалната политика

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобреното качество на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията „Европа 2020“.

Регионалната политика е и израз на солидарността на ЕС с по-слабо развитите държави и региони, като средствата се съсредоточават върху зоните и секторите, където могат да окажат най-силно въздействие.

Регионалната политика има за цел да намали значимите икономически, социални и териториални различия, които все още съществуват между регионите на Европа. Непреодоляването им би подкопало някои от стълбовете на ЕС, в това число големия й единен пазар и валута – еврото.

През периода 2014—2020 г. ЕС ще инвестира общо 351 милиарда евро в регионите на Европа.

Финансирането от ЕС например ще подпомогне:

  • стимулирането на малките и средните предприятия;
  • подкрепата за научни изследвания и иновации;
  • инвестициите в по-чиста околна среда;
  • по-добрия достъп до цифрови технологии; 
  • разработването на нови продукти и производствени методи;
  • подкрепата за енергийна ефективност и справянето с измененията на климата;
  • стимулирането на образованието и придобиването на умения;
  • подобряването на транспортните връзки с отдалечените региони.

Регионални различия в ЕС-28
БВП на глава от населението (СПС), 2010 г.

Индекс, ЕС-28 = 100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Няма данни
БВП на глава от населението (СПС), 2010 г.

Източник: Евростат

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии