Navigation path

Additional tools

Polityka spójności UE na lata 2014–2020: propozycje legislacyjne

Komisja Europejska przyjęła projekt pakietu ustaw, w którym nakreślono ramy polityki spójności UE na lata 2014–2020. Nowe propozycje mają na celu wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki oraz zapewnienie ukierunkowania inwestycji UE na europejskie cele długofalowe w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (strategia „Europa 2020”).

W ramach umów o współpracy zawartych z Komisją państwa członkowskie zobowiążą się do koncentracji na mniejszej liczbie priorytetów inwestycyjnych zgodnych z tymi celami. Pakiet koordynuje również zasady dotyczące różnych funduszy, w tym tych przeznaczonych na finansowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki morskiej i rybołówstwa, aby zwiększyć spójność działań UE.

Informacja prasowa pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu legislacyjnego w sprawie polityki regionalnej, zatrudnienia i społecznej UE na lata 2014–2020 pdf enfr

Pakiet ustawodawczy w sprawie unijnej polityki spójności na lata 2014–2020 − pytania i odpowiedzi pdf en

Ogólna prezentacja propozycji dotyczących polityki spójności na lata 2014–2020

ppt bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (13 MB)

Broszura: Polityka spójności na lata 2014–2020: inwestycje we wzrost gospodarczy i zatrudnienie
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu hr it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (3 MB)

Arkusze informacyjne

 • Pomiar postępów w realizacji uzgodnionych celów: krajowe zestawienia danych
 • Uproszczenie Polityki spójności na lata 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Zintegrowane Działania Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Strategie Badawcze I Innowacyjne Na Rzecz Inteligentnej Specjalizacji
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Instrumenty Finansowe W Polityce Spójności Na Lata 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Zapewnienie Widoczności Polityki Spójności: Zasady Informacyjno-Komunikacyjne Na Lata 2014-2020
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrated Territorial Investment
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Polityka spójności 2014 -2020 : Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Propozycje rozporządzeń

Wspólne postanowienia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sprostowanie propozycji przyjętej w dniu 6 października 2011 r. zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 marca 2012 r. w celu usunięcia błędów i pominięć wykrytych w wersji oryginalnej.

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Fundusz Spójności

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sprostowanie propozycji przyjętej w dniu 6 października 2011 r. zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 marca 2012 r. w celu usunięcia błędów i pominięć wykrytych w wersji oryginalnej.

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europejski Fundusz Społeczny

Co nowego w UE

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf en

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Co nowego w UE

doc en

Propozycja Komisji

pdf de en fr

Program Unii Europejskiej na rzecz Zmian Społecznych i Innowacyjności

Co nowego w UE

doc en

pdf en

Propozycja Komisji

pdf de en fr

Europejska współpraca terytorialna

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sprostowanie propozycji przyjętej w dniu 6 października 2011 r. zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 marca 2012 r. w celu usunięcia błędów i pominięć wykrytych w wersji oryginalnej.

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

Co nowego w UE

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Sprostowanie propozycji przyjętej w dniu 6 października 2011 r. zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 marca 2012 r. w celu usunięcia błędów i pominięć wykrytych w wersji oryginalnej.

Propozycja Komisji

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe