Navigation path

Additional tools

Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014–2020 г.: законодателни предложения

Европейската комисия прие проект на законодателен пакет, който оформя рамката на политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. Новите предложения имат за цел да подсилят стратегическото измерение на политиката и да гарантират, че инвестициите на ЕС са насочени към постигане на дългосрочните цели на Европа за растеж и работни места (Стратегия „Европа 2020“).

В сключените с Комисията договори за партньорство държавите членки ще поемат ангажимента да се концентрират върху по-малко инвестиционни приоритети в съответствие с тези цели. Пакетът също така хармонизира правилата за различните фондове, включително в областта на развитието на селските райони и морското дело и рибарството, за да се подобри съгласуваността на действията на ЕС.

Съобщение за пресата pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Въпроси и отговори за законодателния пакет на ЕС за регионалната политика, политиката по заетостта и социалната политика за периода 2014–2020 г.pdf enfr

Въпроси и отговори относно законодателния пакет за политиката на сближаване на ЕС в периода 2014-2020 г. pdf en

Общо представяне на предложенията за политиката на сближаване за периода 2014–2020 г.

ppt bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (13 MB)

Брошура:Политика на сближаване 2014–2020 г. – инвестиране в растеж и работни места
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu hr it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (3 MB)

Информационни брошури

 • Измерване на резултатите: информационни брошури за държави
 • Опростяване На политиката на сближаване За периода 2014-2020 г.
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Интегрирано устойчиво градско развитие
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Стратегии за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Водено от общностите местно развитие
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Финансови инструменти в политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Осигуряване на публичност на политиката на сближаване: правила за информация и комуникация за периода 2014-2020 г.
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Integrated Territorial Investment
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
 • Политика на сближаване 2014 -2020 : Инвестиране в растеж и работни места
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Предложения за регламенти

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство

Резюме за гражданите

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu itltlv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 22/04/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 11/09/2012

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

На 14 март 2012 г. Комисията прие поправка на предложението, прието на 6 октомври 2011 г., с цел да бъдат поправени грешки и пропуски, установени в оригиналната версия.

Предложение на Комисията

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Европейски фонд за регионално развитие

Резюме за гражданите

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Предложение на Комисията

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Кохезионен фонд

Резюме за гражданите

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

На 14 март 2012 г. Комисията прие поправка на предложението, прието на 6 октомври 2011 г., с цел да бъдат поправени грешки и пропуски, установени в оригиналната версия.

Предложение на Комисията

pdf bg cs da de el en es et fi fr fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Европейски социален фонд

Резюме за гражданите

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Предложение на Комисията

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Commission Amended Proposal adopted on 12/03/2013

pdf en

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Резюме за гражданите

doc en

Предложение на Комисията

pdf de en fr

Програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации

Резюме за гражданите

doc en

pdf en

Предложение на Комисията

pdf de en fr

Европейско териториално сътрудничество

Резюме за гражданите

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

На 14 март 2012 г. Комисията прие поправка на предложението, прието на 6 октомври 2011 г., с цел да бъдат поправени грешки и пропуски, установени в оригиналната версия.

Предложение на Комисията

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Европейска група за териториално сътрудничество

Резюме за гражданите

doc bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
pdf bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

На 14 март 2012 г. Комисията прие поправка на предложението, прието на 6 октомври 2011 г., с цел да бъдат поправени грешки и пропуски, установени в оригиналната версия.

Предложение на Комисията

pdf bg cs da de el en es et fi fr ga hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

 

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии