Navigation path

Additional tools

Политика на сближаване 2014–2020 г.

процеса на програмиране

Споразумения за партньорство

Споразуменията за партньорство между Европейската комисия и отделните страни от ЕС се отнасят до плановете на националните органи за използване на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове през периода от 2014 г. до 2020 г. В тях са очертани стратегическите цели и инвестиционните приоритети на всяка страна, като те са свързани с общите цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Повече: Споразумения за партньорство

Position Papers

Based on the lessons learnt during the 2007-2013 programming period and the Commission's legislative proposals for 2014-2020, the Commission prepared for each Member State a position paper on the development of Partnership Agreement and programmes for the period 2014-2020.

The position papers inform the Member States of the Commission's views on the main challenges and funding priorities. They also establish a framework for dialogue between the Commission and each Member State on the preparation of the partnership agreement and programmes which will form the basis for delivery of the EU Structural and Investment Funds.

The position papers were presented to the Member State authorities as the Commission's views based on the Commission's legislative proposals, without prejudice to the final outcome of the negotiations on the legislative package.

Austria Austria PDF en de

Belgium Belgium PDF en DE FL FR

Bulgaria Bulgaria PDF en bg

Croatia Croatia PDF en

Cyprus Cyprus PDF en el

Czech Republic Czech Republic PDF en cs

Danemark Danemark PDF en da

Estonia Estonia PDF en et

Finland Finland PDF en fi sv

France France PDF fr

Germany Germany PDF en de

Greece Greece PDF en el

Hungary Hungary PDF en hu

Ireland Ireland PDF en

Italy Italy PDF en it

Latvia Latvia PDF en lv

Lithuania Lithuania PDF en lt

Luxembourg Luxembourg PDF fr

Malta Malta PDF en mt

Nederland Nederland PDF en nl

Poland Poland PDF en pl

Portugal Portugal PDF en pt

Romania Romania PDF en ro

Slovakia Slovakia PDF en sk

Slovakia Slovenia PDF en sl

Spain Spain PDF en es

Sweden Sweden PDF en sv

United Kingdom United Kingdom PDF en

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии